Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“, дирекция „Териториално планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“

Публикувано на 04.08.2020 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен експерт – 1 работно място, в отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“, дирекция „Териториално планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 

 

І. Критерии и изисквания:

1. Професионална компетентност.
2. Аналитична компетентност.
3. Дигитална компетентност.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента.
6. Умения за работа в екип.
7. Ориентация към резултати.
8. Варианти на теста – 3, по 25 въпроса, с по 1 верен отговор, изискващ се минимален резултат – 20 верни отговора за допускане до интервю.
9. Коефициент за умножаване на крайния резултат от теста – 4. Коефициент за умножаване средноаритметичната оценка от интервюто – 4. Минимална средноаритметична оценка от критериите по формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – 3.
10. Време за решаване – 45 минути.

ІІ. Оценяване:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ..........п........................

                                                       /арх. Бойка Къдрева/

 

 


Публикувано на 22.07.2020 г.

С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати кандидати


за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“, дирекция  „Териториално планиране“  към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община


I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати с входящи номера на заявленията, както следва:

 1. А. Стаматова – Вх. № СОА20-ГР94-3393/08.07.2020 г.
 2. И. Христов – Вх. № СОА20-ГР94-3395/08.07.2020 г.
 3. Р. Нколова – Вх.  № СОА20-ГР94-3404/08.07.2020 г.
 4. Д. Бакърджиева-Керашка – Вх. № СОА20-ГР94-3423/08.07.2020 г.
 5. П. Александрова – Вх. № СОА20-ГР94-3430/09.07.2020 г.
 6. В. Петрова – Вх. № СОА20-ГР94-3448/09.07.2020 г.
 7. К. Кирилова – Вх. № СОА20-ГР94-3463/10.07.2020 г.
 8. Евд. Матарова – Вх. № СОА20-ГР94-3477/10.07.2020 г.
 9. М. Соколов – Вх. № СОА20-ГР94-3552/15.07.2020 г.

II. Не се допуска до конкурс кандидатът със следния входящ номер на заявлението:

 1. Д. Лулчева – Вх.№ СОА20-ГР94-3446/09.07.2020 г. – представените документи за трудов стаж не удостоверяват изискването за две години професионален опит съгласно обявата.

Посочените кандидати следва да се явят на 05.08.2020 г. от 10:00 ч. в Столична община, ул. “Сердика” № 5а, ет. 3, зала 3, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...............п...................
                                                                    /арх. Бойка Къдрева/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2047/26.06.2020 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“, дирекция „Териториално планиране“ към направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Технически науки;

- допълнителна квалификация –  компютърна грамотност.

3. Конкурсът да се проведе чрез:

 - решаване на тест;

 - провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т.1от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломане се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Извършва проверка с цел установяване основателността на искането (съгласуване/одобряване на проекти, даване на изходни данни и др.) като ги съобразява с актуалните действащи нормативни актове и изготвя мотивирано становище за основателността или неоснователността на искането или възложените му за проверка проекти. Познаване и ползване на методическите указания и разпоредби на МРРБ и ДНСК.

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.

7. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите  ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document