Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, в дирекция „Административно обслужване“

Публикувано на 25.02.2021 г.                             

    СПИСЪК

      НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

от конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, д-я „Административно обслужване“, направление „Общинска администрация“ при Столична община

 

Допуснат до решаване на тест, интервю и класиран:

Първо място
М. Григорова – 120 т.
(тест – 24 т. с коефициент за умножаване – „4“ и интервю – 4,80 т. с коефициент за умножаване – „5“).

 

                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .........ПП…………....

                                                                     


Публикувано на 16.02.2021 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, дирекция „Административно обслужване“, направление „Общинска администрация“ при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат – 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
8. Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................п....................

                                                                    /Венера Милова/                                

 


Публикувано на 05.02.2021 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, дирекция „Административно обслужване“, направление „Общинска администрация“ при Столична община


І. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

1. Цветелина Любомирова Аначкова-Танина – СОА21-ГР94-323/21.01.2021 г.;
2. Розалина Славейкова Цветарска – СОА21-ГР94-332/21.01.2021 г.;
3. Татяна Костадинова Костадинова – СОА21-ГР94-344/22.01.2021 г.;
4. Лилия Ангелова Йосифова-Денчева – СОА21-ГР94-352/22.01.2021 г.;
5. Валентина Петкова Торосова – СОА21-ГР94- 363/25.01.2021 г.;
6. Петя Валериева Димитрова – СОА21-ГР94-365/25.01.2021 г.;
7. Милена Руменова Димитрова – СОА21-ГР94-382/25.01.2021 г.;
8. Красимира Божидарова Йорданова-Крумова –  СОА21-ГР94-407/27.01.2021 г.;
9. Десислава Йорданова Димитрова-Донкова – СОА21-ГР94-422/27.01.2021 г.;
10. Йорданка Стефанова Краева – СОА21-ГР94-429/28.01.2021 г.;
11. Лилия Христова Диковска – СОА21-ГР94-449/29.01.2021 г.;
12. Маргарита Станиславова Григорова – СОА21-ГР94-450/29.01.2021 г.;
13. Галина Върбанова Кирилова – СОА21-ГР94-459/29.01.2021 г.;
14. Доротея Йорданова Кьосева – СОА21-ГР94-463/29.01.2021 г.;
15. Теодора Григорова Начева – СОА21-ГР94-471/29.01.2021 г.;
16. Таня Динева Тошева – СОА21-ГР94-466/29.01.2021 г.

II. Не се допуска до конкурс следният кандидат:

1. Даниела Руменова Германова – СОА21-ГР94-455/29.01.2021 г.  – не са предоставени копия от  документи, удостоверяващи придобитата образователна-квалификационна степен, липсва номер за проверка в Регистъра на завършилите студенти и докторанти.

Посочените кандидати следва да се явят на 17.02.2021г. /сряда / от 10.00ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет.5, зала 5 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).


 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:.........пп.................
                                                               /Венера Милова/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА21-РД09-84/14.01.2021 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

І. за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, в д-я „Административно обслужване“, направление „Общинска администрация“ при Столична община

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

III. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – "Социални, стопански и правни науки“; "Природни науки, математика и информатика“; "Технически науки";
- добра компютърна грамотност – работа със стандартни и специализирани софтуерни продукти. Работа с офис техника.

IV.  Конкурсът ще се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на дипломане се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

VI. Кратко описание на длъжността: Осигуряване на законосъобразни процедури и изпълнение на проекти, касаещи направление „Общинска администрация“; Разработване на експертни анализи и становища, създаване и поддържане в актуално състояние на регистри в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, д-я „Административно обслужване“, направление „Общинска администрация“

VII. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.

VIII. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите  ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document