Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, дирекция „Административно обслужване“

Публикувано на 29.06.2020 г.

СПИСЪК

 

НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

от конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО”, дирекция „Административно обслужване“ към направление „Общинска администрация”  при Столична община

 

 

Допуснат до решаване на тест, интервю и класиран:

 

Първо място

К. Захариев – Вх. № СОА20-ГР94-2555/03.06.2020 г. –  115,70 т.

                                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................................

                                                                          /ПП/

 


Публикувано на 23.06.2020 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за длъжността главен експерт – 1 работно място в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“ в дирекция „Административно обслужване” при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
8. Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ....................................

                                                                         /ПП/

 


Публикувано на 12.06.2020 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, дирекция „Административно обслужване“, към направление „Общинска администрация“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера на заявлението:

1. Л. Лозанова – СОА20-ГР94-2373/27.05.2020 г.

2. Д. Петрова-Иванова – СОА20-ГР94-2410/28.05.2020 г.

3. П. Захариева – СОА20-ГР94-2418/28.05.2020 г.

4. М. Георгиева – СОА20-ГР94-2551/03.06.2020 г.

5. К. Захариев – СОА20-ГР94-2555/03.06.2020 г.

6. И. Станоев – СОА20-ГР94-2572/03.06.2020 г.

7. Р. Пътникова-Кирилова – СОА20-ГР94-2585/03.06.2020 г.

8. Г. Дечева – СОА20-ГР94-2614/03.06.2020 г.

9. Х. Стойков – СОА20-ГР94-2643/04.06.2020 г.

10. Р. Георгиева – СОА20-ГР94-2649/04.06.2020 г.

11. П. Димитрова – СОА20-ГР94-2654/05.06.2020 г.

12. Т. Янкова – СОА20-ГР94-2626/04.06.2020 г.

13. Г. Младенова – СОА20-ГР94-2675/05.06.2020 г.

14. Д. Лулчева – СОА20-ГР94-2686/05.06.2020 г.

15. Я. Попова – СОА20-ГР94-2690/05.06.2020 г.

                                    

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма такива.

Посочените кандидати следва да се явят на 25.06.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 1 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:………………..  

                                                                          /ПП/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед №СОА20-РД09-1814/19.05.2020 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

І. за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, дирекция „Административно обслужване“ към направление „Общинска администрация“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

III. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки.

- добра компютърна грамотност – работа със стандартни и специализирани софтуерни продукти. Работа с офис техника.

IV.  Конкурсът ще се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

VI. Кратко описание на длъжността: Разработва експертни анализи и изготвя становища във връзка с дейността на отдел „Административни процеси, архив и  ГРАО“. Поддържа в актуално състояние регистри в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“, дирекция „Административно обслужване“ направление „Общинска администрация“. Обработка на кореспонденция, подготовка на писма, обобщаване на информация във връзка с проекти/административни преписки, свързани с дейността на дирекция „Административно обслужване“ и направление „Общинска администрация“. Участие в организиране и провеждане на референдум, местни, парламентарни, европейски и президентски избори и преброяване на населението.

VII.   Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.

VIII. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите  ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document