Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Управление и анализ на трафика“ към направление „Транспорт и градска мобилност“ при Столична община

Публикувано на 03.07.2020 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

           за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Управление и анализ на трафика” към направление „Транспорт и градска мобилност” при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
8. Други – по решение на комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

КОМИСИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .......................................

                                                                             /Димитър Петров/

ЧЛЕНОВЕ:
                  1. ..........................................                                              

                      /Петър Несторов/                                

                  2. ……………………………

                      /Мая Бошнакова/

 

 


Публикувано на 25.06.2020 г.

 

       

СПИСЪК

На допуснати и недопуснати кандидати

за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Управление и анализ на трафика“ към направление „Транспорт и градска мобилност“ при Столична община

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера  на заявлението:

1. Е. Матарова – СОА20-ГР94-2503/01.06.2020 г.
2. Д. Гурева – СОА20-ГР94-2523/02.06.2020 г.
3. Д. Николова – СОА20-ГР94-2533/02.06.2020 г.
4. В. Атанасов – СОА20-ГР94-2611/03.06.2020 г.
5. Г. Дечева – СОА20-ГР94-2615/03.06.2020 г.
6. П. Петров – СОА20-ГР94-2648/04.06.2020 г.
7. С. Куртева – СОА20-ГР94-2787/10.06.2020 г.
8. В. Чамова – СОА20-ГР94-2868/11.06.2020 г.
9. Й. Йорданова – СОА20-ГР94-2921/12.06.2020 г.
10. Д. Керашка – СОА20-ГР94-2867/11.06.2020 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Заявление:                                                             Основание за недопускане:

1. С. Иванова – заявление                           Липсва документ, удостоверяващ професионален опит минимум 2  

с вх. № СОА20-ГР94-2897/12.06.2020 г.    години или придобит минимален ранг IV младши.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 03.07.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 1 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:...............

                                                  /Димитър Петров/

 


 

Публикувано на 19.06.2020 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за провеждане на конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Управление и анализ на трафика“ към направление „Транспорт и градска мобилност“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати с входящи номера  на заявлението:

1. Е. Матарова – СОА20-ГР94-2503/01.06.2020 г.
2. Д. Гурева – СОА20-ГР94-2523/02.06.2020 г.
3. Д. Николова – СОА20-ГР94-2533/02.06.2020 г.
4. В. Атанасов – СОА20-ГР94-2611/03.06.2020 г.
5. Г. Дечева – СОА20-ГР94-2615/03.06.2020 г.
6. П. Петров – СОА20-ГР94-2648/04.06.2020 г.
7. С. Куртева – СОА20-ГР94-2787/10.06.2020 г.
8. В. Чамова – СОА20-ГР94-2868/11.06.2020 г.
9. Й. Йорданова – СОА20-ГР94-2921/12.06.2020 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Заявление:                                                             Основание за недопускане:

1. С. Иванова – заявление                           Липсва документ, удостоверяващ професионален опит минимум 2  

с вх. № СОА20-ГР94-2897/12.06.2020 г.    години или придобит минимален ранг IV младши.

     

Посочените кандидати следва да се явят на 03.07.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 1 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:............................... 

                                /Димитър Петров/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-1820/20.05.2020 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Управление и анализ на трафика“ към направление „Транспорт и градска мобилност“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Социални, стопански и правни науки; Технически науки; Сигурност и отбрана;
- добра комютърна грамотност – Word, Excel, Internet.  

3.  Конкурсът ще се проведе чрез:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Разработва документи, подготвя становища и отговоря по текущата кореспонденция от и към дирекцията съгласно резолюциите на директора при спазване на сроковете съгласно Инструкцията за информационно-деловодна дейност. Участва в събиране, обработка, обобщаване и анализ на информация, свързана с организацията на движение в столицата. Изработва програми, технически задания и предложения за разрешаване на въпроси в областта на организацията и безопасността на движение. Съгласува проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради.

 6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.
Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса
в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document