Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на общинска детска градина – 31 (тридесет и едно) работни места

Публикувано на 17.03.2020 г.                            
 

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед № СОА20-РД09-1492/17.03.2020 г.  на кмета на Столична община се прекратява обявения със Заповед № СОА20-РД09-1370/21.02.2020 г. конкурс за длъжността директор на Общинска детска градина – 31 (тридесет и едно работни места) към дирекция „Образование“ при Столична община.

Кандидатите, подали заявления за участие в конкурса до този момент, може да ги изтеглят.


     СТОЛИЧНА ОБЩИНА
              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33


На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № СОА20-РД09-1370/21.02.2020 г. на кмета на Столична община и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

1. За длъжността директор на Общинска детска градина – 31 (тридесет и едно) работни места към дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, както следва:

 1. ДГ № 8 „Д-р Елка Петрова“, район „Красно село“
 2. ДГ № 50 „Зайчето Куйки“, район „Възраждане“
 3. ДГ № 53 „Дядовата ръкавичка“, район „Сердика“
 4. ДГ № 106 „Княгиня Мария-Луиза“, район „Сердика“
 5. ДГ № 69 „Жар птица“, район „Подуяне“
 6. ДГ № 92 „Мечта“, район „Подуяне“
 7. ДГ № 103 „Патиланско царство“, район „Подуяне“
 8. ДГ № 62 „Зорница“, район „Слатина“
 9. ДГ № 154 „Сбъдната мечта“, район „Слатина“
 10. ДГ № 155 „Веселина“, район „Слатина“
 11. ДГ № 183 „Щастливо детство“, район „Слатина“
 12. ДГ № 184 „Мечо Пух“, район „Слатина“
 13. ДГ № 23 „Здраве“, район „Изгрев“
 14. ДГ № 111 „Корабче“, район „Лозенец“
 15. ДГ № 129 „Приказен свят“, район „Триадица“
 16. ДГ № 54 „Дъга“, район „Красна поляна“
 17. ДГ № 52 „Илинденче“, район „Илинден“
 18. ДГ № 179 „Синчец“, район „Илинден“
 19. ДГ № 17 „Мечо Пух“, район „Младост“
 20. ДГ № 123 „Шарл Перо“, район „Младост“
 21. ДГ № 41 „Приятели“, район „Витоша“
 22. ДГ № 46 „Жива вода“, район „Витоша“
 23. ДГ № 60 „Бор“, район „Витоша“
 24. ДГ № 112 „Детски свят“, район „Витоша“
 25. ДГ № 160 „Драгалевци“, район „Витоша“
 26. ДГ № 125 „Усмивка“, район „Овча купел“
 27. ДГ № 47 „Незабравка“, район „Люлин“
 28. ДГ № 152 „Люляче“, район „Люлин“
 29. ДГ № 198 „Косе Босе“, район „Връбница“
 30. ДГ № 132 „Светлина“, район „Нови Искър“
 31. ДГ № 66 „Елица“, район „Панчарево“.

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • област на завършено образование – Педагогически науки;
 • специалност от професионално направление „Педагогика” с присъдена професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
 • специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”;
 • минимален професионален опит – 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да не са лишавани от право да упражняват професията си;
 • да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.

Допълнителни изисквания и квалификации:

 • добра компютърна грамотност – MS Оffice;
 • други документи, удостоверяващи професионална квалификация.

3. Конкурсът да се проведе на два етапа:

 • Първи етап – тест, съдържащ 25 (двадесет и пет) въпроса;
 • Втори етап – интервю.

Кратко описание на длъжността: Директорът ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1334,00 лева.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурс (свободен текст);
 • професионална автобиография;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на учителския стаж – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
 • копие от свидетелство за съдимост (в срок на валидност);
 • свидетелство за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина;
 • удостоверение от психодиспансер.

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността директор в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделено заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка общинска детска градина, за която кандидатстват и към кое заявление е прикрепен комплекта от документи.

5. Срок и място за подаване на документи:

 • документите за участие да се приемат  в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
 • списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: www.sofia.bg
 • oбявата за конкурса да бъде публикувана в един централен ежедневник и на електронната страница на Столична община.
 • За информация: тел. 02/9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document