Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на общинска детска градина – 1 (едно) работно място, към дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности”

Публикувано на 17.09.2021 г.

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на общинска детска градина

 

Допуска се до първи етап на конкурса – провеждане на тест, следният кандидат:

 1. В. Богатева – вх. № СОА21-ГР94-2032/15.04.2021 г.

 

Допуснатият кандидат трябва да се яви на 20.09.2021 г. (понеделник) от 09:00 часа в сградата на  Столична община, ул. „Оборище” № 44, етаж 4, за провеждане на тест.

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ДОПУСКАНЕ НА КОНКУРСА:
        п

                                                  /М. Минчева/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № СОА21-РД09-1061/27.07.2021 г. на кмета на Столична община и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

1. За длъжността директор на общинска детска градина – 1 (едно) работно място, към дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности”, както следва:

ДГ № 129 „Приказен свят“, район „Триадица“

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността директор:
• образование – висше;
• образователна степен – магистър;
• специалност от професионално направление – „Педагогика” с присъдена професионална квалификация – детски учител;
• професионален опит – 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
• да не са лишени от право да упражняват професията си;
• да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;
• да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието не е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
• добра компютърна грамотност.

3. Конкурсът да се проведе на три етапа:
• Първи етап
– допускане до конкурс по документи;
• Втори етап – писмен изпит – решаване на тест, съдържащ 25 (двадесет и пет) въпроса;
• Трети етап – провеждане на интервю.
Кратко описание на длъжността: Директорът прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование, ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата.
Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1535,00 лева.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурс (по образец – Приложение № 1);
 • професионална автобиография;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • копия от документи удостоверяващи продължителността на учителския стаж – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
 • карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина;
 • удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване;
 • декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО (по образец – Приложение № 2);
 • други документи, удостоверяващи професионална квалификация.

5. Срок и място за подаване на документи:
• документите за участие да се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса
в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите да получават длъжностната характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.
списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: www.sofia.bg 
 oбявата за конкурса да бъде публикувана в централен/местен печат и на електронната страница на Столична община.
• За информация: тел. 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

Заявление  –  Приложение № 1
Декларация – Приложение №2

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document