Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Строителство” към направление „Обществено строителство” при Столична община

Публикувано на 19.07.2021 г.

СПИСЪК

НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Строителство
към направление „Обществено строителство”  при Столична община

 

Допуснати до тест, интервю и класирани:
Първо място
П. Костов

                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................................

                                                                    /инж. Ангел Джоргов /

 


 

Публикувано на 09.07.2021 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ДИРЕКТОР  НА  ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО”,
НАПРАВЛЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО”
 
 ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

І. Ред за провеждане на конкурса:
1. Запознаване с представената концепция и оценка от всеки от членовете на комисията по 5-степенна скала. Кандидатът, чиято средноаритметична оценка на концепцията е не по-ниска от „4”, се допуска до защита на концепцията.
2. Защита на концепция, която се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията, както и въпроси за определяне степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на конкурсната комисия  преценява резултатите от защитата на концепцията по  5-степенна скала, като кандидатът, чиято обща  средноаритметична оценка от оценката на концепцията и защита на концепцията е не по-ниска от „8”, се допуска до интервю.
3. При провеждане на интервюто на кандидата, допуснат по изискванията в т. 1 и т. 2 от раздела, се задават предварително формулирани и допълнителни въпроси, като се оценява степента на притежавания професионализъм и делови качества, необходими за заемане на длъжността. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала, съгласно Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто.
4. Окончателно класиране.

ІІ. Критерии и изисквания:
1. Критерии за оценка на представената концепция за стратегическо управление:
- Мисия, визия, цел

1 – в концепцията отсъстват мисия, визия и цел;
2 – в концепцията липсва един от елементите: мисия/или/ и визия/цел;
3 – не са ясно формулирани мисията, визията и целта;
4 – в концепцията има формулирани мисия, визия, цел;
5 – в концепцията има ясно и точно формулирани мисия, визия, цел.

- Действия
1 – отсъстват предложения за действия;
2 – предложените действия не отговарят на представената ситуация;
3 – част от предлажените действия не отговарят на представената ситуация;
4 – предложените действия отговарят на ситуацията;
5 – предложените действия са логически обосновани и адекватни на представената ситуация.

- Резултати
1 – отсъстват предложения за начините за оценка на дейността, за анализ на нови направления, за коригиращи действия;
2 – отсъстват: начините за оценка на дейността и/или анализ на нови направления и/или коригиращи действия;
3 – не са ясно представени: начините за оценка на дейността и/или анализ на нови направления и/или коригиращи действия;
4 – има ясно представени начини за оценка на дейността, за анализ на нови направления, за коригиращи действия;
5 – има ясно представени начини, добре аргументирани и реалистични предложения за оценка на дейността, за анализ на нови направления, за коригиращи действия.

2. Критерии за оценка на защитата на писмената концепция за стратегическо управление

- Аргументираност при защитата
1 – кандидатът не е аргументиран при отговорите на въпросите;
2 – представените аргументи са незначителни, отговорите на поставените въпроси са неубедителни, необосновани;
3 – представените при защитата аргументи са недостатъчни; не отговаря на малка част от поставените въпроси;
4 – представените аргументи са достатъчни, кандидатът е убедителен, преобладаващо отговаря на въпросите;
5 – кандидатът е убедителен, представените твърдения са добре аргументирани, предлага адекватни на ситуацията действия, отговаря на всички поставени въпроси.

3. Критерии за оценка на интервюто
- Стратегическа компетентност;
- Лидерска компетентност;
- Управленска компетентност;
- Ориентация към резултати;
- Компетентност за преговори и убеждаване;
- Работа в екип;
- Фокус към клиента /вътрешен и външен/;
- Дигитална компетентност
Степени на оценяване:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

ІІІ. Коефициети за умножаване на резултатите:

- коефициент 4 – за резултата от разглеждане на концепцията;
- коефициент 4 – за резултата от защитата на концепцията;
- коефициент 5 – за резултата от проведеното интервю.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:....................................

                                                                   /инж. Ангел Джоргов/

ЧЛЕНОВЕ:

  1. .........................................                 2. ....................................                   

           / Ан. Георгиева/                                  / Р. Терзиева/

 


Публикувано на 01.07.2021 г.

 

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „СТРОИТЕЛСТВО” към направление „Обществено строителство”  при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – разглеждане на концепция, защита на концепция и интервю – следните кандидати:

1. П. Костов с вх. № СОА21-ГР94-3258/15.06.2021 г.
2. Ем. Стойканов с вх. № СОА21-ГР94-3434/23.06.2021 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

Посочените кандидати следва да се явят на 13.07.2021г. от 12:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 3, каб. 306, за отваряне и разглеждане на концепцията, защита на концепцията (при успешно представена концепция) и интервю (при успешна защита на концепцията).

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................................

                                                                    /инж. Ангел Джоргов/

 


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед  №  СОА21-РД09-826/09.06.2021 г. на кмета на Столична община

                ОБЯВЯВА КОНКУРС

за   длъжността директор на  дирекция „Строителство” към направление „Обществено строителство” при Столична община.
Длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    
Наименование на длъжностното ниво: РН 6А
Минимални  изисквания за  длъжността:

- образование – висше;
- минимална образователна степен – магистър;
- професионален опит – 4 години или придобит минимален ранг III младши.
Допълнителни изисквания и квалификации:
- Професионална област – Технически науки;
- MS Office, други компютърни и автоматизирани системи за извършване на административна дейност;
- Познания в областта на общинската администрация, законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността на дирекцията.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Конкурсът ще се проведе чрез:
- защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Развитие на подземната инфраструктура в част „Канализация“ на Столична община“;
- провеждане на интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;
- Представена концепция в запечатан плик на тема: „Развитие на подземната инфраструктура в част „Канализация“ на Столична община“. Концепцията да бъде в обем до 10 стр., подписани от кандидата, и размножена в 5 екземпляра.
Кратко описание на длъжността: Участва в организирането и провеждането на политиката на Столична община в сферата на общественото строителство, техническата инфраструктура и топлоенергетиката. Организира инвестиционния процес за строителство, реконструкция и ремонти. Осигурява съгласуването между оперативните планове на дирекцията и стратегическите цели на общината.  
Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1500 лева.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2021 г. при спазване на следните нормативни изисквания:
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечната заплата за длъжността;
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Срок за подаване на документите: Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите (с изключение на концепцията) може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават  длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg
За информация: телефон: 02/9377253 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document