Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции”


Публикувано на 15.05.2020 г

СПИСЪК

 

НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

от конкурса за длъжността директор на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции” към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие” при Столична община

 

 

Допуснат до разглеждане, защита на концепция, интервю и класиран:

Първо място:

Н. Султанова – Вх. № СОА20-ГР94-1739/21.04.2020г –  63,68 т.

        

                                                                                              

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................/п/........................

                                                                           /Вл. Данаилов/

 

           


Публикувано на 07.05.2020 г.
 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ за оценяване  на кандидатите за длъжността директор  на  дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции”, направление „Дигитализация, иновации и и икономическо развитие” при Столична община

 Публикувано на 28.04.2020 г.

      СПИСЪК
на допуснати и недопуснати кандидати

до провеждане на конкурс за длъжността директор на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции” към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие”  при Столична община
 

I. Допускат се до конкурс – разглеждане на концепция, защита на концепция и интервю, следните кандидати:

1. Е. Матарова – СОА20-ГР94-1742/21.04.2020 г.
2. Н. Султанова – СОА20-ГР94-1739/21.04.2020 г.          


II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива. 
                  

Посочените кандидати следва да се явят на 08.05.2020 г. от 10:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала. 1, за отваряне и разглеждане на концепцията, защита на концепцията (при успешно представена концепция) и интервю (при успешна защита на концепцията).                      
                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................................

                                                                           (Вл. Данаилов)

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №  СОА20-РД09-1604/03.04.2020 г. на кмета на Столична община

                                              

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за   длъжността директор на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции” към направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие ” при Столична община.

Длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.    

Наименование на длъжностното ниво: РН 6А.

Минимални  изисквания за длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – магистър;
 • професионален опит – 4 години или придобит минимален ранг III младши.

Допълнителни изисквания и квалификации:

 • Професионална област – Технически науки, Природни науки, математика  и информатика, Социални, стопански и правни науки;
 • завършени курсове и специализации;
 • владеене на английски;
 • висока компютърна грамотност.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 • защита на концепция на тема: „Стратегическо управление и организация на дейността на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“;
 • провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от друга държава, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование), допълнителна квалификация и провоспособност (според изискванията за длъжността);
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина), или придобит ранг.
 • Представена концепция в запечатан плик на тема: „Стратегическо управление и организация на дейността на дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“. Концепцията да бъде в обем до 15 стр., подписана от кандидата, размножена в 5 екземпляра.

Кратко описание на длъжността: Осъществява ръководство, включително планиране, организиране, контрол и координация на дейностите по дигитализация, приложение на иновации и привличане на инвестиции на територията на общината.

Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1 100 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа и събота от 07:30 часа до 15:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронрн път на адрес: https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, декларацията по чл 17, ал. 3 от НПКПМДСл. и концепцията задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите да се запознават на място с длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават  длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения в тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377253 и 02/9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document