Назад

Столична община обявява конкурс за главен експерт – 1 работно място, в отдел „Отчуждаване и обезщетяване“ към дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, направление „Архитектура и градостройство” при Столична община

Публикувано на 21.07.2021 г.

 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен експерт – 1 работно място – в отдел „Отчуждаване и обезщетяване“ към дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 

І. Критерии и изисквания:

1. Професионална компетентност.

2. Аналитична компетентност.

3. Дигитална компетентност.

4. Комуникативна компетентност.

5. Фокус към клиента.

6. Умения за работа в екип.

7. Ориентация към резултати.

8. Варианти на теста – 3, по 25 въпроса, с по 1 верен отговор, изискващ се минимален резултат – 20 верни отговора за допускане до интервю.

9. Коефициент за умножаване на крайния резултат от теста – 4.

    Коефициент за умножаване средноаритметичната оценка от интервюто – 5.

    Минимална средноаритметична оценка от критериите по формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – 4

10. Време за решаване – 45 минути.

 

ІІ. Оценяване:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:             п

                                                       /М. Капитанова/

 

 


Публикувано на 15.07.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Конкурсът за длъжността главен експерт в отдел „Отчуждаване и обезщетяване“ към дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, обявен със Заповед № СОА21-РД09-838/16.06.2021 г. на кмета на Столична община, ще се проведе на 22.07.2021 г. в сградата на ул. “Сердика” № 5, ет. 3, конферентна зала.


 

Публикувано на 08.07.2021 г.

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Отчуждаване и обезщетяване“ към дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 

 I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следните кандидати:

 1. Р. Панова – Вх. № СОА21-ГР94-3333/18.06.2021 г.
 2. Е. Врабчева – Вх. № СОА21-ГР94-3406/22.06.2021 г.
 3. Д. Сухарева – Вх. № СОА21-ГР94-3536/28.06.2021 г.
 4. З. Маркова – Вх. № СОА21-ГР94-3619/30.06.2021 г.
 5. Т. Иванова – Вх. № СОА21-ГР94-3652/01.07.2021г

 II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

      Няма такива.    

 Информация относно датата, мястото и часа за провеждане на конкурса допълнително ще бъде качена на сайта на Столична община.

                         

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...............п...................

                                                                         /М. Капитанова/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА21-РД09-838/16.06.2021 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за  длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Отчуждаване и обезщетяване“ към дирекция „Инвестиционно отчуждаване“, направление „Архитектура и градостройство” при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификации:
- професионална област – Технически науки;
- дигитална компетентност;
- познания и опит в работата на общинската администрация;
- Познаване на действащото законодателство в сферата на отчуждително-обезщетителни процедури: Закон за устройство на територията; Закон за общинската собственост; Закон за кадастъра и имотния регистър; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за държавния служител;
- Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Конкурсът да се проведе чрез:
- тест;
- провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг.
5. Кратко описание на длъжността: Участие при организиране и провеждане политиката на Столична община в сферата на отчуждително-обезщетителни процедури; осъществяване дейност по подготовка за издаване на индивидуални административни актове.
6. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1225 лева.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2021 г. при спазване на следните нормативни изисквания:
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечната заплата за длъжността.
• Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години – в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

7. Срок за подаване на документите: Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл., задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.
За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document