Назад

Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения на Столична програма „Социални иновации" за 2022 г.

Във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации" за 2022 г., за финансиране на краткосрочни иновативни социални проекти, Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения.

Външните оценители ще бъдат назначени на граждански договор за срок от 30 календарни дни, считано от 04.02.2022 г. и следва да отговарят на следните условия:

 • Да са завършили висше образование;
 • Да имат опит при оценяване и/или управление на проекти, с предимство са проекти в социалната сфера.

Външни оценители не могат да бъдат:

 • Членове на управителни и контролни органи на юридическите лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата;
 • Работници или служители в юридически лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата;
 • Свързани лица с членове на управителни и контролни органи на юридически лица, които кандидатстват за финансиране по Програмата.

Кандидатите за външни оценители, следва за подадат заявление до кмета на Столична община с посочен телефон и електронна поща за контакт и с приложена автобиография в срок до 17.01.2022 г. включително. Документите се приемат в деловодството на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ при Столична община, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508.

За повече информация можете да се обадите на тел.: 02/8035-925; 02/8035-906.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document