Назад

Столична община обявява подбор за длъжността „административен сътрудник 2“ – 1 работно място, и за длъжността „технически експерт“ – 4 работни места, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Публикувано на 13.06.2022 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до събеседване за длъжността „административен сътрудник 2“ – 1 работно място, и за длъжността „технически експерт“ – 4 работни места, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

 

I. Допускат се до събеседване следните кандидати с входящи номера на заявленията за длъжността „административен сътрудник – 2“:

 1. М. Лаловска                       СОА22-ГР94-2773/ 25.05.2022
 2. М. Пунова-Саглъ               СОА22-ГР94-2668/ 18.05.2022
 3. М. Димитрова                    СОА22-ГР94-2893/ 31.05.2022
 4. С. Кътовска                        СОА22-ГР94-2933/ 02.06.2022
 5. В. Анастасова                    СОА22-ГР94-2969/ 03.06.2022
 6. А. Терезова                        СОА22-ГР94-3010/ 06.06.2022
 7. Ем. Тачева-Харизанова    СОА22-ГР94-3062/ 07.06.2022
 8. А. Саргавакян                   СОА22-ГР94-3073/ 07.06.2022.

 

II. Не се допускат до събеседване за длъжността „административен сътрудник – 2“ следните кандидати:  няма такива. 

 

III. Допускат се до събеседване следните кандидати с входящи номера на заявленията за длъжността „технически експерт“:

 1. Д. Гешков                         СОА22-ГР94-2729/ 23.05.2022
 2. Т. Михайлова                   СОА22-ГР94-2807/ 26.05.2022
 3. Ем. Павлова                     СОА22-ГР94-2809/ 26.05.2022
 4. Н. Янков                           СОА22-ГР94-2887/ 31.05.2022
 5. М. Димитрова                  СОА22-ГР94-2895/ 31.05.2022
 6. С. Кътовска                      СОА22-ГР94-2932/ 02.06.2022
 7. Д. Александрова-Якуб    СОА22-ГР94-2951/ 02.06.2022
 8. Ст. Мичев                         СОА22-ГР94-2947/ 02.06.2022
 9. Н. Андонова                     СОА22-ГР94-2953/ 02.06.2022
 10. Ел. Антонова                    СОА22-ГР94-3026/ 06.06.2022
 11. А. Терезова                       СОА22-ГР94-3011/ 06.06.2022
 12. Ем. Тачева-Харизанова   СОА22-ГР94-3061/ 07.06.2022
 13. Ив. Живков                       СОА22-ГР94-3065/ 07.06.2022
 14. А. Саргавакян                   СОА22-ГР94-3074/ 07.06.2022.

 

IV. Не се допускат до събеседване за длъжността „технически експерт“ следните кандидати: няма такива.

 

Комисията определи дата за събеседване за кандидатите на 20.06.2022 г. (понеделник) от 9:30 ч. в сградата на Столична община, ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала 2 за провеждане на събеседването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР:     (П) 
                                                            (Т. Полимерова)


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание Заповед № СОА22-РД09-913/13.05.2022 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ  ПОДБОР

 

   I. За длъжносттаадминистративен сътрудник 2“ – 1 работно място и за длъжността „технически експерт“ – 4 работни места по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“,

Вид правоотношение: трудово по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, със срочен трудов договор до 31.12.2023 година           

       1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – не се изисква;
- трудов стаж – минимум 1 (една) година.

       2. Допълнителни изисквания и квалификации:

          - компютърна грамотност  – работа с MS Office, Internet.

      3. Кратко описание на длъжността: обслужване на телефонната линия за информация на гражданите, приемане на запитвания и подготовка на компетентен отговор, изготвяне на справки и осъществяване на ежедневен пряк контакт с крайните получатели на проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

   II. За длъжността „технически експерт“ – 4 работни места, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

Вид правоотношение: трудово по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, със срочен трудов договор до 31.12.2023 година

       1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – не се изисква.

       2. Допълнителни изисквания и квалификации:

          -  компютърна грамотност  – работа с MS Office, Internet.

       3. Кратко описание на длъжността: техническа обработка на заявления за кандидатстване по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, подготовка на договорите с крайните получатели, работа с информационната система „ЕКОуреди“ за обработване на сключените договори по проекта.

   III. Подборът ще се проведе чрез:

- събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.

   IV. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в подбора;
- професионална автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

Документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация:

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина);
- при подаване на документите кандидатите да посочват в заявлението позицията, за която кандидатстват, и точното наименование на проекта.

Брутна работна заплата:

За длъжността "административен сътрудник" – до 1 500 лева.

За длъжността "технически експерт" – до 1 700 лева.

   V. Документите да се приемат в срок от 21 календарни дни от публикуване на обявата за подбор в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите да получат длъжностна характеристика.

   VI. Списъците и всички съобщения, свързани с подбора, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

   VII. За информация: телефон 9377 208 и 9377 496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document