Назад

Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши експерт в сектор "Обща администрация, информационно обслужване и деловодство" в отдел "Административно и информационно обслужване" – 1 брой

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА

 

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ
НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ
В СЕКТОР "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ДЕЛОВОДСТВО",
В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” – 1 БРОЙ

 

Описание на длъжността:
- Отговаря за цялостния процес, свързан с изграждането и поддържането на архива на Столичен инспекторат;
- Организиране, приемане и съхраняване на документи на хартиен носител от структурите на Столичен инспекторат;
- Създаване на справочен апарат към документите и предоставянето им за използване;
- Извършване на експертиза за ценността и контрола на архивните документи;
- Предаване на ценни документи в Националния архивен фонд (НАФ) и унищожаването на такива с изтекъл срок на съхранение и без научно и справочно значение.

Изисквания за заемане на длъжността:
- Завършено висше образование;
- Образователно-квалификационна степен магистър;
- Професионален опит – 2 години стаж, придобит от предишна месторабота при изпълнението на дейности, свързани с цялостния процес по създаване и поддържане на архив.

Допълнителни изисквания за длъжността са:
- Добри компютърни умения – работа с MS Office;
- Предимство е работата със специализиран софтуер „Акстър-офис“.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор. Минимална основна месечна заплата в размер от 1200 лв.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец от страницата на Столичен инспекторат към Столична община);
2. Автобиография (по образец от страницата на Столичен инспекторат към Столична община);
3. Копия на документи, удостоверяващи завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен магистър; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
4. Копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Копие на документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие на такъв);
6. Копие на документ, удостоверяващ владеене на чужд език (при наличие на такъв);

Подборът на кандидатите се извършва на три етапа:
1. Подбор по документи
2. Компютърен тест (MS Office)
3. Интервю.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждането на компютърен тест и интервю. Кандидатите, които издържат успешно компютърния тест с резултат над минималния, се явяват на интервю за преценка на професионалните качества, необходими за заемане на длъжността. Повече информация за Столичен инспекторат кандидатите могат да намерят на: 
https://inspectorat-so.org/

Данните, предоставени с кандидатурата за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на съгласието на кандидата, демонстрирано чрез подаване на кандидатура, съгласно изискванията на Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

Кандидатите подават лично документите за кандидатстване всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Париж" № 5, в деловодството на Столичен инспекторат към Столична община.

Срокът за подаване на документите е от 15.02.2021 г. до 26.02.2021 г. включително.
Копия от документите се представят в цялост. Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часът на провеждане на теста и интервюто, ще бъдат обявени на информационното табло на Столичен инспекторат към Столична община: гр. София, ул. „Париж" № 5, както и кандидатите ще бъдат уведомени лично по телефона.

Лице за контакт: Даниела Ангелова – 0884579956.

 

ИНЖ. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document