Назад

Столичен инспекторат към СО обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Кремиковци" – 2 броя

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ
НА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ИНСПЕКТОР" В
РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ "КРЕМИКОВЦИ" – 2 БРОЯ

 • Контролира изпълнението на дейностите по договорите, сключени между Столична община и фирмите изпълнители по дейност „Чистота”, също както и спазването на нормативните актове, отнасящи се до дейността на Столичен инспекторат на територията, за която отговаря. При констатиране на нарушения предприема своевременно необходимите законови действия.
 • Осъществява контролна дейност спрямо физически и юридически лица в съответствие с функциите и задачите, определени с Правилника за организация и дейността на Столичен инспекторат към Столична община.
 • Изготвя необходимите документи за резултатите от извършените проверки- констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и други документи.
 • Изготвя доклади, становища, отговори и др. документи, свързани с възложени задачи.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • завършено висше образование, образователно-квалификационна степен – „бакалавър“; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
 • професионален опит – минимум 1 година;

Допълнителни изисквания за длъжността са:

 • познаване на нормативните наредби, по които работи Столичен инспекторат;
 • добри умения за работа с компютър (MS Office);
 • умения за работа в екип и с граждани;
 • спазване на работната дисциплина;
 • планиране и организация на работния процес;
 • лоялност и дискретност към институцията.

Предимство е притежаването на валидно свидетелство за управление на МПС (активен водач на моторно превозно средство).

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, като се работи по график при сумирано изчисляване на работното време, съгласно Кодекса на труда.

Основна месечна заплата в размер от 950 лв. – 1150 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец от страницата на Столичен инспекторат);
 2. Автобиография (по образец от страницата на Столичен инспекторат);
 3. Копия на документи, удостоверяващи завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
 4. Копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
 5. Копие на документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие на такъв);
 6. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (при наличие на такъв).

Подборът на кандидатите се извършва на три етапа:

 1. Подбор по документи.
 2. Провеждане на два теста:
  1. 1. Тест за функциите, правомощията и наредбите, по които работи Столичен инспекторат.
  2. 2. Компютърен тест (MS Office).
 3. Интервю 

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тестовете и интервюто. Кандидатите, които издържат успешно и двата теста с резултат над минималния, се явяват на интервю за преценка на професионалните качества, необходими за заемане на длъжността. Повече информация за Столичен инспекторат кандидатите могат да намерят на: https://inspectorat-so.org/

Данните, предоставени с кандидатурата за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на съгласието на кандидата, демонстрирано чрез подаване на кандидатура, съгласно изискванията на Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

Кандидатите подават лично документите всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Париж" № 5, в деловодството на Столичен инспекторат към Столична община или електронно на inspectorat@inspectorat-so.org, като в този случай заявлението следва да бъде подписано от кандидата с личен електронен подпис.

Срокът за подаване на документите е от 07.09.2021 г. до 20.09.2021 г. включително.

Копия от документите се представят в цялост. Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на тестовете и интервюто ще бъдат публикувани на страницата на Столичен инспекторат и обявени на информационното табло на Столичен инспекторат към Столична община- гр. София, ул. „Париж" №5.

 

ИНЖ. ПЕТЪР НИКОЛОВ
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document