Назад

Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в районен инспекторат "Kрасно село" – 5 броя

СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА

ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ИНСПЕКТОР"
В РАЙОНЕН ИНСПЕКТОРАТ "КРАСНО СЕЛО"
 – 5 БРОЯ

 

Описание на длъжността:

 • Контролира изпълнението на договорите на фирмите-оператори и спазването на нормативните актове, отнасяща се до дейността на Столичен инспекторат на територията, за която отговаря. При констатиране на нарушения предприема своевременно необходимите законови действия. Осъществява контролна дейност спрямо физически и юридически лица в съответствие с функциите и задачите, определени с Правилника за организация и дейността на Столичен инспекторат към Столична община.
 • Изготвя необходимите документи за резултатите от извършените проверки – констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и други документи.
 • Изготвя доклади, становища, отговори и др. документи, свързани с възложени задачи.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • завършено висше образование – „бакалавър“; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
 • професионален опит – минимум 1 година;

Допълнителни изисквания за длъжността са:

 • познаване на нормативните наредби, по които работи Столичен инспекторат;
 • добри умения за работа с компютър (MS Office);
 • умения за работа в екип и с граждани;
 • спазване на работната дисциплина;
 • планиране и организация на работния процес;
 • лоялност и дискретност към институцията.

Предимство е притежаването на валидно свидетелство за управление на МПС (активен водач на моторно превозно средство).

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, като се работи по график при сумирано изчисляване на работното време, съгласно Кодекса на труда.

Основна месечна заплата в размер от 950 лв. – 1150 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец);
 2. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
 3. Копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
 4. Автобиография (по образец);

Подборът на кандидатите се извършва на три етапа:

1. Подбор по документи
2. Провеждане на два теста:

2.1. Тест за функциите, правомощията и наредбите, по които работи Столичен инспекторат.
2.2. Компютърен тест (MS Office)

3. Интервю

Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждането на тестовете и интервюто. Кандидатите, които издържат и двата теста с резултат над минималния, остават за провеждане на интервю за преценка на професионалните качества, необходими за заемане на длъжността. Повече информация за Столичен инспекторат кандидатите могат да намерят на: https://inspectorat-so.org/

Данните, предоставени с кандидатурата за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на съгласието на кандидата, демонстрирано чрез подаване на кандидатура, съгласно изискванията на Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Уведомление за поверителност за кандидати за работа).

Кандидатите подават лично документите всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа на адрес: гр. София, ул. „Париж" № 5, в  деловодството на Столичен инспекторат към Столична община или електронно на inspectorat@inspectorat-so.org

Срокът за подаване на документите е до 11.12.2020 г. (петък) включително.

Копия от документите се представят в цялост. Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на тестовете и интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на Столичен инспекторат към Столична община – гр. София, ул. „Париж" № 5 и кандидатите ще бъдат уведомени лично по телефона.

Лице за контакт: Даниела Ангелова – 0884579956

 

ИНЖ. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document