Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Деловодно обслужване“ към дирекция „Административно обслужване“

Публикувано на 03.07.2020 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен експерт – 1 работно място, в отдел „Деловодно обслужване“, дирекция „Административно обслужване“ към направление „Общинска администрация“ при Столична община

І. Критерии и изисквания:

1.   Аналитична компетентност.
2.   Ориентация към резултати.
3.   Умения за работа в екип.
4.   Комуникативна компетентност.
5.   Фокус към клиента.
6.   Професионална компетентност.
7.   Дигитална компетентност.
8.   Варианти на теста – 3, по 25 въпроса, с по 1 верен отговор, изискващ се минимален резултат – 18 верни отговора за  допускане до интервю.
9.   Коефициент за умножаване на крайния резултат от теста – 4.
      Коефициент за умножаване средноаритметичната оценка от интервюто – 5.
      Минимална средноаритметична оценка от критериите по формуляра за преценка, Приложение №  4 към чл. 32, ал.  3 от НПКПМДСл – 3.
10. Време за решаване – 45 минути.

ІІ. Оценяване:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:...................................           

                                                           /Венера Милова/


Публикувано на 25.06.2020 г.

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Деловодно обслужване“, дирекция „Административно обслужване“  към направление „Общинска администрация“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю –  следните кандидати с входящи номера на заявленията, както следва:

1. В. Анастасова – Вх. № СОА20-ГР94-2674/05.06.2020 г.
2. И. Мортева-Анастасова – Вх. № СОА20-ГР94-2725/08.06.2020 г.
3. С. Куртева – Вх. № СОА20-ГР94-2786/10.06.2020 г.
4. Е. Бекярова – Вх. № СОА20-ГР94-2789/10.06.2020 г.
5. С. Петрова – Вх. № СОА20-ГР94-2796/08.06.2020 г.
6. В. Гаджева – Вх. № СОА20-ГР94-2856/11.06.2020 г.
7. Н. Маринов – Вх. № СОА20-ГР94-2860/11.06.2020 г.
8. С. Коренфелд-Костова – Вх. № СОА20-ГР94-2900/12.06.2020 г.
9. Е. Матарова – Вх. № СОА20-ГР94-2943/15.06.2020 г.
10. Р. Андреева – Вх. № СОА20-ГР94-2954/16.06.2020 г.
11. Т. Пенева – Вх. № СОА20-ГР94-2985/17.06.2020 г.
12. М. Митева – Вх. № СОА20-ГР94-2999/17.06.2020 г.
13. Т. Костадинова – Вх. № СОА20-ОП01-24/18.06.2020 г.
14. В. Михайлова – Вх. № СОА20-ГР94-3025/18.06.2020 г.
15. Б. Костова-Михайлова – Вх. № СОА20-ГР94-3033/18.06.2020 г.
16. А. Запрянова – Вх. № СОА20-ГР94-3044/18.06.2020 г.
17. Д. Михайлова – Вх. № СОА20-ГР94-3049/18.06.2020 г.
18. Б. Петрова – Вх. № СОА20-ГР94-3054/18.06.2020 г.
19. И. Здравкова – Вх. № СОА20-ГР94-3056/18.06.2020 г.
20. Ю. Тенева – Вх. № СОА20-ГР94-3057/18.06.2020 г.
21. Н. Въчкова – Вх. № СОА20-ГР94-3060/18.06.2020 г.
22. А. Миланова – Вх. № СОА20-ГР94-3061/18.06.2020 г.
23. Д. Лулчева – Вх. № СОА20-ГР94-3065/18.06.2020 г.
 

II. Не се допускат до конкурс кандидатите със следните входящи номера на заявленията:

1. Вх. № СОА20-ГР94-2963/16.06.2020 г. – Д. Димитрова-Донкова – липсва подписана декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
2. Вх. № СОА20-ГР94-2996/17.06.2020 г. – С. Станева – липсват документи, удостоверяващи професионален опит.

Посочените кандидати следва да се явят  на 06.07.2020 г. от 10:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 5, зала 5, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ....................................

                                                                    /Венера Милова/


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1  и чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-1482/13.03.2020 г.

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място в отдел „Деловодно обслужване“ към дирекция „Административно обслужване“, направление „Общинска администрация“ при Столична община.

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Социални, стопански и правни науки, Технически науки;
- обща компютърна грамотност – работа със стандартни софтуерни продукти за текстообработка и електронни таблици, работа със специализирани софтуерни продукти за административни услуги, работа с офис техника.

3. Конкурсът да се проведе чрез:
-  решаване на тест;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Цялостна организация на деловодната дейност на обособена група от служители (екипи) на отдел „Деловодно обслужване“ в централната администрация на Столична община. Разработване на експертни доклади, анализи и становища, на статистически справки за документооборота, генериран от Административната информационна система на Столична община (АИССО).

6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 950 лева.

Документите да се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа и събота от 07:30 часа до 15:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документи лично или чрез пълномощник кандидатите да се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document