Назад

Район “Връбница" обявява конкурс за главен експерт човешки ресурси в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”
№ РВР20-РД56-161/08.10.2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

На основание чл. 10-а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

1. Главен експерт човешки ресурси в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“, служебно правоотношение.
- образование: висше – бакалавър; 
- професионален опит – минимум 2 години;
- ранг – IV младши;
- размер на основната заплата  –  610 – 1800 лв.

2. Допълнителни изисквания:
Висше образование – Икономика, Правни науки, Администрация и управление.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

3. Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: Закон за държавния служител, Кодекс на труда, както и подзаконовите им нормативни актове.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите, са:
1. Заявление по образец
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността – правоспособност по ЗСВ
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит
5. Автобиография.

5. Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията –http://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Димитър Байрактаров.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document