Назад

Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Сигурност“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО – р-н “Връбница” – № РВР19-РД56-47/12.03.2019 г.

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

 

1. Минимални  изисквания за заемане на длъжността началник-отдел „Сигурност“:

- образование: висше – бакалавър; 

- професионален опит – 4 години;

- ранг – III младши;

- размер на осн. заплата  –  630 – 2000 лв.

Подпомага ръководството на районната администрация в организирането и управлението на ОМП и ЗБ. Изпълнява задълженията на заместник завеждащ-регистратура за класифицирана информация.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Да имат или да получат разрешение за достъп с ниво на класифицирана информация „Секретно“ при условия и ред, определени в Закона за защита на класифицираната информация. Съгласно чл. 10д, ал. 10 от ЗДСл актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

Предимство – образование и/или опит в областта на сигурността и/или отбраната.

Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗЗКИ, ИППЗЗКИ, АПК, ЗДСл, ЗМСМА, ЗЗЛД, ЗОВС, ЗЗБ, Директивата за военно временно планиране, Наредба за отсрочване от повикване във въоръжените сили, при мобилизация, наредби, правилници и решения на СОС, свързани с изпълняваните задължения и нормативната уредба в областта на ОМП и ЗБ.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок  от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, с оригинално нотариално заверено пълномощно.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района http://www.vrabnitsa.bg/.

Тел. за контакти: 495 77 38 – В. Манчева.
 

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document