Назад

Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР18-РД56-209/17.12.2018 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. Младши експерт в  отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“:

- образование: висше – бакалавър; 

- професионален опит – не се изисква;

- ранг – V младши;

- размер на осн. заплата  –  510 – 1200 лв.

Допълнителни изисквания:

Предимство – опит на подобна позиция и образование в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Подготвя и изпълнява дейността, свързана с контрола по време на строителството и обвързаността му с действащите подробни устройствени планове, осъществява превантивен контрол за недопускане на строителна дейност, без съответния разрешителен режим, съставя констативни протоколи и актове за констатирани нарушения по ЗУТ, съставя актове по ЗАНН, води кореспонденция, координира връзките с дирекция „Общински строителен контрол“ – СО и РНСК.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е тест и интервю с кандидатите, чийто резултат от теста е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗУТ, ЗМСМА, ЗСПЗЗ, ЗАНН, АПК, ЗА, наредби и правилници на СОС.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиографи

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок  от 10 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство).

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района: www.vrabnitsa.bg.

Тел. за контакти: 495 77 38 – В. Манчева.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО