Назад

Район "Възраждане" обявява конкурс за заемане на длъжността началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол на строителството"

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност:

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ,,Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол на строителството’’

Столична община – район "Възраждане", със седалище и адрес: гр. София – 1303, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, тел. 02/9814364, факс: 02/9870794, e-mail: info@so-vazrajdane.bg, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РВЕ18-РД09-107/14.06.2018 г. на кмета на СО – район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността: началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол на строителството" към СО – район "Възраждане".

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността:

- вид правоотношение – служебно;

- образователна степен – бакалавър;

- ранг – III младши;

- професионален опит – минимум 4 (четири) години – стаж по специалността.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- професионална квалификация – Архитектура, строителство;

- да познава нормативните документи – закони, постановления, наредби, правилници и други в областта на строителството;

- работа със софтуерни продукти от фамилия ,,Microsoft Office”, Интернет.

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:

5.1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 1 от НПКДСл – по образец.
5.2. Декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец.
5.3. Копие от диплома за завършено образование (документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация).
5.4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит и стаж.
5.5. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подават  в деловодството на СО – район ,,Възраждане“, бул. ,,Александър Стамболийски“ № 62 в 14-дневен срок след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО – район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организира, контролира и координира дейността на отдела  като следи пряко за законосъобразното осъществяване  на дейностите в областта  на устройство на територията, кадастър, регулация и контрол на строителството в района. Планира, организира и контролира различните дейности в областта на административния контрол по устройство на територията, проектирането и строителството в района с оглед осигуряване сигурност, безопасност, достъпност и други нормативни изисквания към строежите.
Организира и контролира поддържането на техническия архив на района. Организира и контролира съхраняването на  документите, свързани с контрол на строителството. Участва в РЕСУТ, провежда и изпълнява задачите по решенията, отразени в протоколите от РЕСУТ.

8. Размер на основната месечна заплата  от 510 лв. до 1400 лв.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I етаж в административната сграда на СО – район “Възраждане”, гр. София, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.

За информация: телефон 02/9802889 – М. Кърчева                                          

                        

КМЕТ НА  СО – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“……….……. 

                                                           САВИНА САВОВА

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document