Назад

Район „Триадица“ обявява конкурс за длъжността секретар на СО – район „Триадица“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Триадица“
На основание чл. 10а, 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РТР21-РД56-134/20.05.2021 г.

 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – висше;
- Образователна степен – магистър – предпочитана област на висшето образование – Социални, Стопански и Правни науки;
- Професионален опит – четири години или III младши ранг;
-
Вид правоотношение – служебно.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:
- познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
- да познава всички нормативни документи, закони, правилници, наредби, свързани с дейността на районната администрация;
- дигитална компетентност.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.

Необходими документи за участие в конкурса:
1.
Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.
4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит и ранг.
5. Други документи по преценка на кандидата.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- организира, ръководи, контролира и отговаря за цялата дейност на районната администрация;
- контролира разработването, съгласуването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите на районната администрация и атестирането им;
- контролира спазването на сроковете при осъществяване дейността по административно обслужване на физическите и юридическите лица;
- контролира спазването на изискванията за безопасност и противопожарна охрана при изпълнение на задълженията на служителите в района;
- осъществява контрол върху документооборота и съхраняването на документите в районната администрация;
- отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в района; подготвя и организира избори;
- изпълнява и други функции, определени в нормативен акт или възложени му от кмета на района.

Място и срок на подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
1.
Деловодството на район „Триадица“: гр. София, ул. “Алабин“ 54, стая №103.
2. Краен срок за подаване на документите: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждането на конкурс.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
-
информационното табло в административната сграда;
- електронната страница на район „Триадица“ –  www.triaditza.org.

Телефон за контакт: 02/80 54 137.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document