Назад

Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен счетоводител

Столична община – район “Триадица”

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и

Заповед № РТР19-РД56-68/08.04.2019 г. на кмета на район “Триадица”

 

          ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ “

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше

2. Образователна степен – бакалавър

3. Професионален опит – 3 години,  или  минимален ранг – IV младши

4. Специалност – Счетоводство и контрол, Финанси

5. Да познава: Закон за счетоводството, Закон за публичните финанси, Закон за ДДС, ЗКПО, Закон за държавния служител, Кодекс за социалното осигуряване.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство за кандидатите:

Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Финансово-счетоводна дейност, свързана с прилагане на нормативните разпоредби в Закона за държавния бюджет, Закона за счетоводството, Постановления и Решения на МС, свързани с изпълнението на държавния и общински бюджет, Закона за задълженията и договорите, счетоводни стандарти, както и всички действащи подзаконови нормативни актове към тях.

Начин за провеждане на конкурса:

1. Тест

2. Интервю.

Необходими документи:

1. Заявление за участие в конкурс – съгласно чл. 17, ал. 1 от НПКДС

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

3. Копие от диплом за завършено образование

4. Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж и професионален опит

5. Документи за допълнителна квалификация – по преценка на кандидата

Минимален размер на основната работна заплата: 620 лв.

Място за подаване на документи: лично или чрез пълномощник в сградата на район “Триадица“ на адрес: гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет. 1, стая 103 – деловодство.

Краен срок за подаване на документи: 22.04.2019 г.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет. 1, както и на електронната страница на район „Триадица“: www.triaditza.org

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт:  02/8054115.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document