Назад

Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността главен инженер

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РТР20-РД56-210/15.06.2020 г. на кмета на район “Триадица”

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше.
2. Образователна степен – бакалавър.
3. Професионален опит – 3 години,  или  минимален ранг – IV младши.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
1. Област на висшето образование – Технически науки.
2. Професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия.
3. Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността: Контрол и участие в подготовката, изготвянето и съгласуването на документи, становища, решения, съгласуване на сградни инвестиционни проекти и одобряване на инвестиционни проекти  от инженерната инфраструктура. Контрол по законосъобразността на извършваното строителство на територията на района и спазване на действащите нормативни документи.

Начин за провеждане на конкурса:
1. Тест.
2. Интервю.

Необходими документи:

• заявление за участие по образец (чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС) и приложени към него:
• декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
• копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
• копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг;
• копия от други документи по преценка на кандидата.

Минимален размер на основната работна заплата: 610 лв.

Място за подаване на документи: лично или чрез пълномощник в сградата на район “Триадица“, на адрес: гр. София,  ул. “Алабин” №  54, ет. 1, стая 103 – деловодство.

Краен срок за подаване на документи: 29.06.2020 год., 17:00 ч.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса: гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет. 1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт:  02/8054115.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document