Назад

Район "Средец" обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел "Правно и информационно обслужване, човешки ресурси"

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата  за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РСЦ18-РД09-73/04.07.2018 г. на кмета на район „Средец",

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За длъжността старши юрисконсулт в отдел "Правно и информационно обслужване, човешки ресурси" (ПИОЧР), район „Средец"

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

1.1.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър.

1.1.2. Област на висше образование: Право съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и придобита юридическа правоспособност (успешно издържан теоретико-практически изпит по юридическа правоспособност).

1.1.3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 1 година в съответната област и/или в администрация или

1.1.4. Минимален ранг V младши.

1.1.5. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

2.1. Отлично познаване на действащата нормативна уредба за работата на общинската и районната администрация – АПК, ГПК, ЗАНН, КТ, ЗДСл, ЗОС, ЗУЕС, ЗУТ, ЗМДТ, наредби, правилници и др.

2.2. Познаване на подзаконовите нормативни актове на СОС – НРУИТДТСО, НОС, НУРПТК, НРУУРОЖТСО, НПОРИМДЕРДТСО и др.

2.3. Компютърни умения: да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността – работа с WORD, EXCEL и други специализирани програмни продукти (като АКСТЪР ОФИС, СИЕЛА НОРМА и др.).

3. Начин на провеждане на конкурса, чрез:

3.1. Решаване на тест

3.2. Провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец.
4.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец.
4.3. Копия от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен бакалавър (ако е издадена в чужбина, е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН).                                         4.4. Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, обр. УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина (легализиран по съответния ред – оригинал и едно копие).                                                                                                                                                              4.5. Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с обучения в областта на устойчивото развитие, достьпна среда, гражданско участие и др.
4.6. Автобиография – да съдържа подробна информация.

5. Място и срок за подаване на документи:                                                                                                                                 В район „Средец" – Столична община, София 1000 , ул. „Леге" № 6, етаж I – деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., в срок – 14 дни от публикуване на обявлението. Телефон за контакт: 02/948 43 43.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на район „Средец" – СО http://sredec-sofia.org.

7. Кратко описание на длъжността:                                                                                                                          Осъществяване на процесуално представителство на Столична община пред съдебните органи на Република България; изготвяне на становища или разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на района; активно подпомагане провеждането на конкурси за държавни служители; участие в подготовката на документи по Закона за обществените поръчки и други нормативни актове, свързани с дейността на района.

Област на дейността: всички насоки от дейността на районната администрация; всички проблеми от правно естество и указания за прилагане на нормативната база във всички сфери на работа на районната администрация.

8. Минималната заплатата, определена за длъжността: от 510,00 лв. до 1150,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list

 

МАРИЯ АЧКОВА

Кмет на район "Средец"

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document