Назад

Район „Средец" обявява конкурс за длъжността началник на отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РСЦ18-РД09-72/04.07.2018 г. на кмета на район „Средец",
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 

За длъжността началник на отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация" (УТКР), район „Средец"

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

1.1.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – бакалавър.
1.1.2. Област на висше образование – Технически науки съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления; професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", специалности „Архитектура" и/или „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения", и/или „Строителство на сгради и съоръжения".
1.1.3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години в съответната област и/или в администрация или
1.1.4. Минимален ранг III младши.
1.1.5. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

2.1. Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗМСМА, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЕС, НПОРИМДЕРДТСО, ЗС, АПК и други специализирани законови нормативни актове.

2.2. Компютърна компетентност – работа с WORD, EXCEL и други специализирани програмни продукти (като Аутокад, Архикад, Ревит и др.).

3.  Начин на провеждане на конкурса, чрез:

3.1. Решаване на тест

3.2. Провеждане на интервю.

4.  Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец.
4.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец.                                                                                                                                                                                          4.3. Копия от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен бакалавър (ако е издадена в чужбина, е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН).                                       4.4. Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, обр. УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина (легализиран по съответния ред – оригинал и едно копие).
4.5. Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с обучения в областта на устойчивото развитие, достъпна среда, гражданско участие и др.
4.6. Автобиография – да съдържа подробна информация.

5. Място и срок за подаване на документи:

В район „Средец" – Столична община, София 1000 , ул. „Леге" № 6, етаж I – деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., в срок – 14 дни от публикуване на обявлението. Телефон за контакт: 02/948 43 43.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на район „Средец" – СО http://sredec-sofia.org.

7. Кратко опсание на длъжността:

Началникът  на отдел УТКР ръководи методически и административно служителите на отдел УТКР и оценява индивидуалното изпълнение на длъжността на служителите в отдела. Ръководи, планира и осъществява контрол по постъпилите преписки в района. Подготвя за обществени обсъждания градоустройствени проекти, подготвя за одобряване инвестиционни проекти, подготвя визи за проучване и проектиране, подготвя отговори на преписки, жалби и заявления, като прилага действащите законови и нормативни разпоредби и дадени правомощия по ЗУТ. Извършва огледи по освидетелстване на сгради като самосрутващи се.

8. Минималната заплатата, определена за длъжността: от 510,00 лв. до 1400,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list