Назад

Район "Средец" обявява конкурс за длъжността главен архитект на район „Средец"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СРЕДЕЦ"

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РСЦ19 -РД09-62/02.04.2019 г. на кмета на район „Средец"

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността главен архитект на район „Средец"

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.

1. Кратко описание на длъжността:

Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ, делегирани от СОС. Ръководи работата на Експертен съвет по устройство на територията. Одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за нови сгради и преустройства, издава разрешения за строеж съгласно правомощията си, издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи, издава удостоверения и становища по ЗУТ и др. Ръководи, контролира и организира работата на служителите в областта на териториалното устройство, ръководи РЕСУТ и комисията по чл. 196 от ЗУТ.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър.
2.2. Област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – Технически науки, професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", специалност "Архитектура".
2.3. Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването ѝ съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
2.4. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 3 години.
2.5. Минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.
2.6. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

3.1. Отлично познаване на действащата нормативна уредба за работата на общинската и районната администрация –закони и постановления на МС, решения от заседания на СОС и ЗМСМА, ЗА, ЗДСл., ЗУТ, ЗМДТ, Закон за гражданската регистрация, Устройствения правилник на CO, наредби, правилници и др.
3.2. Добри компютърни умения.
3.3. Владеене на чужд език.

4. Минимален размер на основната заплата: от 680 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

5. Начин на провеждане на конкурса – чрез:

5.1. Решаване на тест.

5.2. Провеждане на интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

6.1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2) към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;

6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

6.3. Копие от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен (ако дипломата е издадена в чужбина, е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН).

6.4. Копие от документ за придобита пълна проектантска правоспособност, ако има такъв.

6.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина (легализиран по съответния ред оригинал и едно копие).

6.6. Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с допълнителни обучения в професионалната област, ако има такива.

6.7. Автобиография – да съдържа подробна информация.

7. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават лично или чрез пълномощник в сградата на CO – район „Средец" – гр. София, 1000 , ул. „Леге" № 6, етаж I – деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitlons/competitions_list

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса –информационното табло, намиращо се на партера на район „Средец" и интернет страница на СО – район „Средец" /www.sredec-sofia.org/.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document