Назад

Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел "Образование, култура, електронно управление и спорт"

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ
Главен експерт в отдел "Образование, култура, електронно управление и спорт"
(ОКЕУС), при следните условия

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше,  степен бакалавър; 
- минимален професионален опит 2 години;
- вид на правоотношението – трудово.

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността.

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейността на района в областта на просветата, образованието, културата, електронното управление, спорта, младежките дейности и работата с неправителствените организации на територията на района. Прави проучвания и предложения, които касаят планиране и оптимизиране на мрежата от детски и учебни заведения, спорта  и културната дейност  на територията на района. Изработва справки и писма  до различни институции. Извършва окомплектоване и архивиране на преписки, касаещи работата в отдела, както и такива по изпълнявани проекти. Води регистрите за защита на личните данни при осъществяване  дейността в отдела, включително и в работата по проекти, изпълнявани от СО – район „Слатина”. Изпълнява и други задачи, свързани с дейността на районната администрация.

5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство, работно време 08:30 часа – 17:00 часа. Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document