Назад

Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел "Финансово-счетоводни дейности"

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

Главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше; 
- степен – бакалавър;
- област на висшето образование – Социални, Стопански и Правни науки;
- професионално направление – Икономика;
- минимален професионален опит – 2 години;
- вид на правоотношението – трудово.

2. Допълнителни квалификации и умения:

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността.

3. Необходими  документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство, работно време – 08:30 часа – 17:00 часа.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

5. Срок за подаване на заявленията: кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document