Назад

Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”
 

на основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РСЛ19-РД09-167/22.05.2019 г. на кмета на СО – район „Слатина”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


За длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: образование – висше, степен бакалавър; област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки; професионално направление – Икономика; минимален ранг за заемане на длъжността – V младши, професионален опит – минимум 1 година, вид правоотношение – служебно.

Кратко описание на длъжността:

Извършва дейности, свързани с бюджета на района и работната заплата, предоставя финансови анализи за вземане на управленчески решения, извършва счетоводна обработка на първични и вторични счетоводни документи.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността; добри компютърни умения.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:

Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2) към чл. 17, ал. 1 от НПКДС; декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; автобиография, копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Основна работна заплата за длъжността: от 600 до 1700 лв.  

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17.00 часа на последния ден от срока, на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина”, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.
 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на СО –район “Слатина”.

 

 

НАТАЛИЯ СТОЯНОВА

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”