Назад

Район "Слатина" обявява конкурс за длъжността "старши счетоводител" в отдел “Финансово-счетоводни дейности"

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

на основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка е чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ22-РД-229/07.07.2022 г. на кмета на CO – район „Слатина”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 

За длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше, степен „бакалавър”; област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки; професионално направление – Икономика; минимален ранг за заемане на длъжността – V младши; професионален опит – минимум 1 година; вид правоотношение – служебно.

Кратко описание на длъжността:
Извършва дейности, свързани с бюджета на района и работната заплата, предоставя финансови анализи за вземане на управленчески решения, извършва счетоводна обработка на първични и вторични счетоводни документи.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:
Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17. ал. 2 от НПКПМДСл); декларация по чл. 17. ал. 3. т. 1 от НПКПМДСл; автобиография, копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Основна работна заплата за длъжността: от 710 до 1700 лв.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17:00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход” № 67, в деловодството на CO – район “Слатина” , лично от кандидатите или от упълномощен техен представител, или на e-mail: info@so-slatina.org, подписани с КЕП.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата и на електронната страница на CO – район “Слатина”.

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document