Назад

Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ20-РД09-292/16.07.2020 г. на кмета на СО – район „Слатина”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

образование – висше, степен магистър; област на висшето образование – технически науки; професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия; специалност – Архитектура; минимален ранг за заемане на длъжността – III младши; да има придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването ѝ; професионален опит – минимум 4 години, вид правоотношение – служебно:

Кратко описание на длъжността:
Ръководи, контролира, координира и организира дейността на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”. Подпомага главния архитект и кмета при вземане на управленски решения и издаване на актове във връзка с осъществяване на дейността на отдела и участва в изработването им. Осъществява контрол по попълването и поддържането на техническите архиви в отдела; Подпомага дейността на главния архитект в организирането и провеждането заседанията на РЕСУТ, както и участвува в тях. Подпомага дейността на главния архитект при разработване и съгласуване програми за конкурси по устройство на територията и проекти по регионално планиране.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността; добри компютърни умения.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:
Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл; декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл; автобиография, копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; копие от документ за придобита пълна проектантска способност, ако има такава.

Основна работна заплата за длъжността: от 630 до 2 000 лв.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17:00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ’’Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район "Слатина”, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител.
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Слатина”.

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН  "СЛАТИНА"


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document