Назад

Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Интеграция, социални дейности и екология”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ20-РД09-163/21.05.2020 г. на кмета на СО – район „Слатина”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността началник-отдел в отдел „Интеграция, социални дейности и екология”.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

образование – висше, степен бакалавър; минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши, професионален опит – минимум 4 години, вид правоотношение – служебно.

Кратко описание на длъжността:

Осъществява оперативно управление, ръководи методически, организира, координира и контролира работата на служителите от отдела в областта на интеграцията, социалните дейности и екологията. Участва в подготовката и изпълнението на стратегия на района, свързана с развитие на социалната инфраструктура и услуги за населението на района.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността; добри компютърни умения.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:

Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл; декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл; автобиография, копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Основна работна заплата за длъжността: от 630 до 2000 лв.  

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17:00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина”, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.
 

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Слатина”.

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document