Назад

Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Изпълнител” в дейност „ОМП, поддържане на запаси и мощности” – техник на пункт за управление

ОБЯВЛЕНИЕ 

Столична община – район „Слатина” 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ 
„Изпълнител” в дейност „ОМП, поддържане на запаси и мощности” – техник на пункт за управление , при следните условия:


1. Изисквания за заемане на длъжността:

 • образование - средно
 • професионален опит – не се изисква
 • да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Поверително“ по Закона за защита на класифицираната информация.
  Кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията по чл.40, ал.1 във връзка с чл.45 от ЗЗКИ. 
 • вид на правоотношението – трудово за работа на 4 часа;

2. Кратко описание на длъжността: 
Отговаря за цялостното състояние, изправността и готовността за работа на Пункта за управление, както и за дейностите в него, при отсъствие на дежурен по РСС дава дежурства по установен график;

3. Допълнителни квалификации и умения: 
Работа с документи, имащи служебен и поверителен характер.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Поверително“ или писмено съгласие за предоставяне на лични данни за издаването му/декларация свободен текст/.
Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”. 

5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход № 67”, деловодство, работно време - 08.30 часа – 17.00 часа или на e-mail info@so-slatina.org
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”: 
                                                        /ГЕОРГИ ИЛИЕВ/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document