Назад

Район "Подуяне" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник-отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той е и главен юрисконсулт

 

ОБЯВЛЕНИЕ

   За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност

Началник-отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той е и главен юрисконсулт

 

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51 , тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email: raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № РПД19-РД09-3/10.01.2019 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността началник-отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“, той е и главен юрисконсулт  при Столична община – район „Подуяне”.

2.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

-   степен на образование – магистър;

-   професионален опит – минимум 4 (четири) години – стаж по специалността;

-   ранг – III-ти младши.

2.2. Допълнителни изисквания:

-   област на висшето образование – „Право”

-   придобита юридическа правоспособност.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

- заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 1 от НПКДСл – по образец;

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец;

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копия от документи, удостоверяващи професионалния опит и стаж;

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08.30 часа на 11.01.2019 г.  до 17.00 часа на 24.01.2019 г., на адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, етаж I – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – www.poduiane.info.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:

   1. Ръководи, разпределя, организира и контролира работата в отдел „ПНОиЧР”.

   2. Участва в комисии, в които със заповед на органа по назначаване са му възложени конкретни задължения.

   3. Предоставя устни консултации на граждани в областта на правото, когато същите са свързани с предоставяни услуги от Столична община или казусът засяга права и интереси на Столична община – район „Подуяне”.

   4. Предоставя устни становища и консултира правни въпроси с всички отдели. При изрично искане, подготвя писмено становище по конкретен казус.

    5. Подготвя или съгласува вътрешни заповеди.

    6. Подготвя или съгласува образци на АОП, като носи отговорност за законосъобразността на документа.

    7. Изпраща по електронен път чрез електронен подпис документи до АОП.

    8. Участва в изготвяне или съгласува документация по реда на ЗОП като носи отговорност за законосъобразността на документацията.

    9. Съгласува: подготвени НП, резолюции за прекратяване по реда ЗАНН, покани за доброволно изпълнение по реда на ЗАНН; писма до публичен съдия-изпълнител при НАП; решения по реда на КМЧП, удостоверения по реда на ЗОС, удостоверения по реда на чл. 179 от ЗЗД; писма за препращане до компетентни институции.

   10. Подготвя или съгласува договори и споразумения.

   11. Подготвя или съгласува доклади и проекторешения на СОС.

   12. Изпълнява и други задължения, пряко разпоредени от прекия ръководител.

   13. Осъществява процесуално представителство на Столична община – район „Подуяне” пред съда (СРС, СГС, САС ВКС, АССГ, ВАС), процесуално представителство пред ДСИ или ЧСИ, както и пред други институции с изрично пълномощно.

   14. Приема призовки от съда като носи лична отговорност за спазване срока на съответното указание, дадено от съда.

   15. Съгласува или подготвя до Началник-отдел ФСД искане за внасяне на държавни такси, по които Столична община – район „Подуяне” е страна. Носи лична отговорност за предоставената информация относно: банкова сметка и обслужваща банка на съответния съд.

   16. Подготвя, комплектова и изпълнява в качеството на процесуален представител указания на съда като носи лична отговорност за спазване на сроковете за депозиране на книжа и документи по реда на АПК, ГПК или НПК.

   17. Внася лично в съответния компетентен съд: книжа, документи, писмени защити, искове, молби или указания като носи лична отговорност за навременното и правилно депозиране на книжата.

   18. Подготвя искови молби, отговори на искови молби, въззивни, апелативни и касационни жалби.

   19. Съгласува или подготвя Заявления на длъжници по реда на чл. 417 от ГПК.

   20. Подготвя молби и искания пред ДСИ или ЧСИ.

   21. Извършва или контролира да се извършат седмични справки по дела, по които Столична община – район „Подуяне” е страна.

   22. Разпределя делата в отдела като носи отговорност за хода на делата. Явява се по всички дела като приоритетно е длъжен да се явява по дела с голям материален интерес.

   23. Следи за правилното нанасяне на делата в електронния регистър на Столична община – район „Подуяне”.

   24. Съгласува: всички договори, заповеди за назначаване, трудови и граждански договори, по които СО – район „Подуяне” е страна или издател на ИАА.

   25. Съгласува, при искане на съответния служител, отговори по жалби или изготвени констативни протоколи с оглед законосъобразността им.

   26. Разработва вътрешни нормативни документи в СО – район „ Подуяне”.

Минимален размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: от 560 (петстотин и шестдесет) лв. до 2200 (две хиляди и двеста) лв.

За справки и контакти – главен спец. „Човешки ресурси” Иван Владимиров, тел. 02/8146 186.

                                                                      

Орган по назначаването:...........................................

                                         Кмет на район „Подуяне”:
                                                   /Ева Митова/