Назад

Район „Подуяне” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ при Столична община – район „Подуяне”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност

началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

 

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51 , тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД20-РД09-2/13.01.2020 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ при Столична община – район „Подуяне”.

2.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

-   Степен на образование – бакалавър;

-   Професионален опит – минимум 4 (четири) години – стаж по специалността

и/или

-   Ранг – III-ти младши.

2.2. Допълнителни изисквания:

-   Област на висшето образование – Строителен инженер.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

- Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;

- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- Копия от документи, удостоверяващи  продължителността на професионалния опит и/или ранг.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 14.01.2020 г.  до 17:00 часа на 24.01.2020 г., на адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, етаж I – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – www.poduiane.info.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:

1. Извършва проверка и съгласува внесени за одобряване инвестиционни проекти по част „Конструкции” и ПБЗ.

2. Подготвя и докладва за одобряване на инвестиционни проекти и издаване разрешения за строеж на обекти на инженерната инфраструктура.

3. Участва в разработването на проектопланове за капитални вложения на територията на района.

4. Осъществява проверка и подписва актове за приемане на СМР по време на строителство.

5. Разработва количествено-стойностни сметки за обекти, финансирани от СО и район „ Подуяне”.

6. Контрол върху определените от главен експерт ИИ и главен специалист ИИ такси за услуги, както и определените такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по част ВиК, съгласно НОАМТЦУПС за обекти на инженерната и пътна инфраструктура.

7. Kонтролира определените от главен eксперт ЕО и главен специалист ЕО такси за услуги съгласно НОАМТЦУПС за обекти на озеленяването и екологията.

8. Определя размера на таксите за заверка на екзекутиви и ги представя за контрол на гл. архитект.

9. Установява необходимостта от ремонти по инженерната инфраструктура на територията на района и контролира изпълнението им.

10. Участва в разработването на програми за текущ ремонт на инженерната инфраструктура на територията на района.

11. Участва в подготовката, организирането и провеждането на процедури по ЗОП съгласно утвърдени Вътрешни правила.

12. Взема участие в комисии, в които е назначен със заповед на кмета на района, СО, ДНСК и др.

13. Участва в подготовката по изготвянето на договори за възлагане на ремонтни работи в учебни и детски заведения и  контролира изпълнението им съгласно утвърдени Вътрешни правила.

14. Регистрира технически паспорти на обекти с издадени разрешения за строеж от район „Подуяне”.

15. Заверява екзекутиви по чл. 175 от ЗУТ.

16. Подготвя и докладва въвеждането в експлоатация на преместваеми обекти.

17. Контрол за подготовка на документацията за въвеждане в експлоатация на обекти на благоустрояването и екологията на територията на район „ Подуяне”.

18. Извършва проверки, съставя и подписва констативни протоколи по молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица  и  отговаря на молби, сигнали и жалби на физически и юридически лица.

19. Пряко ръководи и контролира дейността на главни експерти и специалисти в отдела.

20. Съгласува дейността на отдела с ръководството на района.

21. Организира дейностите в отдела съобразно наличните бюджетни средства.

22. Разпределя възложените задачи и преписките от ръководството на района, като ги степенува по важност и срокове.

23. Разработва и контролира, заедно с главните експерти и специалисти, всяка от задачите по изпълнението на дейностите в отдела.

24. Контролира и отговаря за служебната дисциплина в отдела.

25. Изготвя регулярни оценки за  работата на подчинените главни експерти и специалисти в отдела. 

8. Размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: 1773 (хиляда седемсотин седемдесет и три) лв.

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров и главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева, тел. 02/8146 186.

                                                                                              

                                    Орган по назначаването:...........................................

                                                                              Кмет на район „Подуяне”

                                                                                                     /Ева Митова/                                  


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document