Назад

Район "Овча купел" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел “Управление на общинската собственост, жилищния фонд и търговска дейност”

ОБЯВЛЕНИЕ

       СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Овча купел”, с адрес: гр. София, бул. ”Цар Борис  III” № 136В,  на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РОК21-РД09 -256/23.08.2021 г. кмета на район „Овча купел”

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

 

 1. За длъжността: Началник-отдел в отдел “Управление на общинската собственост, жилищния фонд и търговска дейност”.

 2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
- образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионален опит: четири години и/или III младши ранг;
- област на завършено образование: Социални, Стопански и Правни науки както и Технически науки.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Ръководи и координира цялостната дейност на отдела.

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ
Цялостната дейност по общинската собственост на територията на район „Овча купел“.
Придобиване, управление и разпореждане с общински имоти – терени,  самостоятелни обекти и части от обекти.
Установяване на жилищни нужди на граждани и картотекирането им и настаняване в общински жилища.
Прекратяване на наемни правоотношения и изземване на общински жилища и процедура по продажба на общински жилища на правоимащи наематели.
Осъществява контрол върху издаваните уведомления за упражняване на търговска дейност, подготовката, обявяването и провеждането на конкурсни  процедури и сключените договори.

4. Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление за участие в конкурс по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НКПКМДСл);
5.2. Декларация по чл. 17, ал. 3 от НКПКМДСл;
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит и/или придобит ранг;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6.  Място и срок за подаване на документите за участие в конкурс:
6.1. Документите се подават до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на публикуване на обявата на адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136В в деловодството на СО – район „Овча купел“ от 8:30 ч. до 17:00 ч. – лично или чрез пълномощник, както и на електронна поща с адрес: sook@mail.bg, които следва да са подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Обявлението за конкурса да бъде изпратено за едновременно публикуване до:
- регистърa по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
- специализиран сайт или портал за търсене на работа;
- сайт на Столична община;
- сайт на район „Овча купел”.

8. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда на СО – район „Овча купел“ – в коридора срещу служба „Деловодство“, и на официалната интернет страница на района.

9. Допълнителна информация:
9.1. Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

10. Основна работна заплата за длъжността не по-малка от 750 лв.
10.1. Размерът на основната заплата съобразно съответната длъжност се определя съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН “ОВЧА КУПЕЛ”:         (П)  
                                                  /АНГЕЛ СТЕФАНОВ/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document