Назад

Район “Нови Искър” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел УОСЖФРКТД – 1 щатна бройка

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg      

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител; чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ21-РД09-246/16.06.2021 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за заемане на длъжност: ЮРИСКОНСУЛТ в отдел УОСЖФРКТД на СО – Район “Нови Искър” – 1 щатна бройка,  при следните условия:

I. Кратко описание на длъжността:
Подготвя становища по правни въпроси от компетентността на район „Нови Искър“, поставени от граждани и юридически лица във връзка с дейността.
Участва в подготовката на документи и изготвя документи – заповеди, договори, доклади, анализи и други.
Осъществява процесуално представителство във връзка с правната защита на актовете на СО и Района пред съдебните инстанции и другите юрисдикции. 

II. Минимална заплата, определена за длъжността: 700,00 лв.
Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

III. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

 • Степен на образование – висше, квалификационна степен – магистър „Право“;

 • професионален опит – не се изисква;

 • правоотношение – служебно.

2. Специфични за длъжността и за административното звено изисквания:
- Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

3. Допълнителни изисквания:
- Компютърна грамотност.

IV. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю.
До интервю се допускат само кандидати, успешно решили теста.
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

V. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаване:
1. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.;

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.;

 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документ, удостоверяващ юридическа правоспособност.

2. Място и срок на подаване на документи:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник:

 • В СО – район “Нови Искър”, София, 1281 , ул. „Искърско дефиле” № 121, партерен етаж – фронтофис, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.
  При подаване на документите, лично или чрез пълномощник, на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.;

 • Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща: info@novi-iskar.bg като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.
  При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
  При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail;

 • Телефони за контакт: 02/991 73 36, 02/991 72 30.

VI. Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:
Списъци и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на партерен етаж в сградата на районната администрация  (XXXI Медицински център), гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, както и на интернет сайта на район «Нови Искър» www.novi-iskar.bg.

Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1

Заявление за участие

                                                                            

      ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА ......../П/............
      КМЕТ НА СО – РАЙОН “НОВИ ИСКЪР“

                                                                             

 

 

 

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document