Назад

Район "Нови Искър" обявява конкурс за длъжността – 1 щатна бройка юрисконсулт – в отдел "Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН НОВИ ИСКЪР

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1. За длъжността – 1 щатна бройка юрисконсулт – в отдел "Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност" в  СО – район “Нови Искър”.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:

 - придобита образователна степен – магистър;

 - област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;

 -  професионално направление  – Право;

 -  професионален опит – не се изисква,  V младши ранг.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация.

 - Да познава нормативната уредба, свързана с дейността на общинската и районна администрация.      

-  Умения за работа с правно-информационните системи.

-  Да притежава следните компетентности: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Фокус към клиента; Професионална компетентност.

4. Начин за провеждане на конкурса:

Решаване на тест;

Интервю с кандидатите.

5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

- заявление за участие в конкурс (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДСл/);

- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;

- копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за    длъжността, допълнителни квалификации;

- копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или ранг;

- автобиография.

6. Кратко описание на длъжността: Осигурява текущи правни консултации по въпроси от дейността на отдел УОСЖФ и РКТД. Участва в изработването и/или съгласуването на актовете, издадени от кмета на СО – район „Нови Искър“ или упълномощени от него лица.  Изготвя правни становища и осигурява юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на отдел УОСЖФ и РКТД. Процесуално представителство.

7. Минималният размер на основната  заплата за длъжността е 510 лв.

8. Документите следва да бъдат представени във фронтофис на СО – район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” № 123, гр. Нови Искър в 10-дневен /десетдневен/ срок, считано от датата на  публикуването на обявлението.

8. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват  на информационното табло на партерния етаж  в сградата на СО – район „Нови Искър“ и на сайта на район „Нови Искър“ http://www.novi-iskar.bg/

 

                                                                      КМЕТ НА СО-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

                                                                                                                 ДАНИЕЛА  РАЙЧЕВА


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document