Назад

Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт „отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствия“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а от ЗДСл., чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС и

Заповед № РНД19-РД56-31/31.01.2019 .г. на кмета на СО – район „Надежда”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. За длъжността: главен експерт „отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствия“.

Длъжностно ниво – 10 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.
Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:

а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
б) да притежават минимална образователна степен – бакалавър;

в) област на висшето образование – Сигурност и отбрана, Социални науки, специалност – Национална сигурност, Военно дело, Психология, Педагогика;

г) професионален опит – 1 година  или придобит IV младши ранг;

д) да притежават следните компетентности: Управленска компетентност; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Ориентация към резултати; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална  компетентност.
е) допълнителни изисквания, носещи предимство: компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office, Еxcel;

ж) да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“ по Закона за защита на класифицираната информация. Кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията по чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 45 от ЗЗКИ. Съгласно чл. 10д, ал. 10 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

Знания:

- да познава Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за защита на квалифицираната информация и прилагането му и др.;

- компютърни умения.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:

а) тест за установяване на професионални знания и умения;
б) интервю – събеседване.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДС);
б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС);
в) копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни  квалификации;
г) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

д)  автобиография;

е) копие от разрешението за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация „Секретно“ или писмено съгласие за предоставяне на лични данни за издаването му.

5. Документите следва да бъдат представени  в срок от 04.02.2019 г. до 15.02.2019 г.  до 17 часа в деловодството на адрес: гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55.

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото в сградата на СО – район "Надежда", находяща се в гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55, както и на сайта на района.

7. Обявата за конкурса ще бъде публикувана в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в интернет страницата на Столична община, в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията с адрес: http://iisda.government.bg/

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

- Разработва годишен план на СО – район „Надежда” за работа по отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия и аварии.

- Разработва разчети за готовността на района за работа във военно време.

- Разработва плана за защита на населението на район „Надежда" при бедствия, аварии и катастрофи. Съгласува същите планове на промишлените предприятия и дружества в района. Провежда контрола за готовността за действие по тези планове.

- Води на отчет промишлените предприятия и дружества, съхраняващи промишлени отровни вещества.

9. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 605.00 лв.

                         

КМЕТ НА РАЙОН НАДЕЖДА:                  

/ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ/

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document