Назад

Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а от ЗДСл. и чл. 14 от НПКПМДС и

Заповед № РНД20-РД56-189/29.07.2020 г. на кмета на СО – район „Надежда”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1. За длъжността: юрисконсулт  в отдел „Правно-нормативно обслужване“

Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:

а) да отговарят на условията по чл. 7 от Закона за държавния служител;
б) да притежават минимална образователна степен – магистър; специалност – Право;
в) професионален опит – не се изисква или придобит V младши ранг;
г) специфични изисквания – придобита юридическа правоспособност;
д) да притежават следните компетентности: Управленска компетентност; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Ориентация към резултати; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална компетентност;
е) допълнителни изисквания, носещи предимство: компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.

Знания:
- да познава Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за местното самоуправление и местната администрация, ЗУТ, ЗОС, ЗОП и др. закони, законови и подзаконови нормативни актове.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:
а) тест за установяване на професионални знания и умения;
б) интервю – събеседване.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
а) Писмено заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители  (НПКПМДС);
б) Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
в) Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (според изискванията за длъжността); ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
г)  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
д) Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с допълнителни обучения в областта на професионалната област, ако има такива;
e) юридическа правоспособност.

5. Документите следва да бъдат представени в срок от 29.07.2020 г. до 11.08.2020 г.  до 17 часа в деловодството на СО – район „Надежда“ на адрес: гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

По електронен път на следните електронни адреси:    info@so-nadejda.com
в zip или pdf файлов формат, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Образци за писменото заявление за участие в конкурса (Приложение № 2) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото в сградата на СО – район "Надежда", находяща се в гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55, както и на сайта на района.

7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
- да изготвя документацията за провеждане на процедури за избор на изпълнител по реда на Закон за обществените поръчки;
- да съобразява за всеки конкретен случай приложението на съответните нормативни актове;
- да дава писмени отговори на въпроси с правно-нормативен характер и др.

8. Минимален размер на основната заплата: не по-малко от 680,00 лв.
(при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

 

                                    

КМЕТ НА РАЙОН "НАДЕЖДА":                     

/ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document