Назад

Район „Младост” обявява конкурс за заемане на длъжността секретар на район

ОБЯВА


Стоолична община – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3", ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-09-174/18.06.2018 г. на кмета на район „Младост”ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: секретар на район

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образователно-квалификационна степен: магистър;

- професионален опит: четири години или III младши ранг;

- област на завършено образование: Правни науки.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

а/  Организация, координация и контрол на административните задачи, свързани с ефективното функциониране на администрацията;

б/ Организация върху дейността по административното обслужване на физически и юридически лица;

в/ Контрол по изпълнението на изискванията за безопасни условия на труд и противопожарна охрана;

г/ Контрол по осъществяване на обучението и преквалификацията на служителите в администрацията;

д/ Контрол по вписванията в Регистъра на административните структури на актове на органите на изпълнителната власт;

е/ Контрол за законосъобразност върху актовете и действията на администрацията;

ж/ Осъществяване на контакти с държавни и общински органи и други организации с цел координация и сътрудничество с района;

з/ Точно изпълнение и прилагане на законите и устройствените актове на районната администрация.

4. Начин за протичане на конкурса:

- тест;

- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители)

5.2. Декларации от кандидата, че:

-  е пълнолетен български гражданин;

-  не е поставен под запрещение;

- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5.5. Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

5.6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;

6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

- информационно табло в административната сграда;

- електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността не по-малка от 750 лв.

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

ВрИД     КМЕТ  НА РАЙОН МЛАДОСТ:                                                                                                            

АРХ. РУМЕН РУСЕВ


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document