Назад

Район "Младост” обявява конкурс за заемане на длъжността началник на отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност”

ОБЯВА

Столична община – район "Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3", ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-175/18.06.2018 г. на кмета на район "Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: началник-отдел в отдел “Регистрация и контрол на търговската дейност”

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- професионален опит: четири години или III младши ранг;

- област на завършено образование: Социални и стопански  науки.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Организира и координира: цялостната дейност по прилагане на нормативната уредба относно законовото функциониране на търговските обекти на територията на СО – район "Младост" и дейността по управление и стопанисване на общинските нежилищни имоти – терени и помещения.

Регистрация и контрол на тьрговските обекти на територията на района.

Издаване на разрешения за тьрговия в нормативно установените случаи.

Управление на общинските имоти, представляващи терени и нежилищни помещения, подготвяне на конкурси за отдаване под наем, изготвяне на договори за наем, контрол върху изпълнението на подписаните договори, прекратяване на наемните правоотношения и изземване на общински имоти.

4. Начин за протичане на конкурса:

- тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

5.2. Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1.

6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността – не по-малка от 560 лв.

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
ВрИД   КМЕТ  НА РАЙОН МЛАДОСТ: 
                                             АРХ. РУМЕН РУСЕВ


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document