Назад

Район „Младост“ обявява конкурс за главен архитект в администрацията на СО, район "Младост"


  СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  РАЙОН „МЛАДОСТ“ 
   София, 1712, ул. ”Свето Преображение” № 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038; e-mail office@mladost.bg


ОБЯВА
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ20-РД09-35/31.01.2020 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността: главен архитект в администрацията на СО – район „Младост“.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
-
Образователна степен: магистър;
- Професионална квалификация – архитект;
- Професионален опит: три години или IV младши ранг;
- Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ.
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Издава визи за проектиране и скици с указан начин на поставяне; съгласува и одобрява идейни, технически и работни инвестиционни проекти и издава разрешения за строеж; издава разрешения за поставяне и удостоверения за въвеждане в експлоатация за преместваеми обекти; одобрява изменения на действащите подробни устройствени планове, както и други административни услуги, регламентирани в Закона за устройство на територията и други нормативни актове или за които има предоставени правомощия от кмета на Столична община и от главния архитект на Столична община. Дава становища, отговаря на фирми, ведомства и граждани по преписките – предмет на дейността му.
Ръководи Районния експертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ) и участва в комисии съгласно правомощията си и заповедите на кмета на района.
Съобщава разрешения за строеж и разрешения за поставяне, издадени от главния архитект на Столична община.
Участва в ОЕСУТ и в комисии на Столична община.
Ръководи, организира и контролира работата на служителите в отделите, изпълняващи функции в областта на териториалното устройство, архитектурата и градоустройството, както и в строителството, когато това е в неговите компетенции.
Участва при изработването на стратегията за управлението на района по въпросите, касаещи устройството на територията и инвестициите в строителството.
4. Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
5.2. Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”.
8. Основна работна заплата за длъжността не по-малка от 680 лв.
 
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН МЛАДОСТ:
       
/арх.СТЕФАН СТЕФАНОВ/

 
 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document