Назад

Район „Младост" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”

ОБЯВА

Столична община – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ17-РД09-393/10.12.2018 г. на кмета на район „Младост”


ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

- образователно-квалификационна степен: магистър;
- професионален опит: не се изисква;
- специфични изисквания: специалност право и юридическа правоспособност.
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
- Правилно и законосъобразно прилагане на нормативните актове; законосъобразност при вземане на решения.
- Да контролира  законното прилагане на нормативните актове и да предлага решенията за решаване на възникнали казуси в областта на дейността на районната адмиинистрация.
- Да съобразява за всеки конкретен случай приложението на нормативните документи.
- Да осъществява процесуално представителство на кмета на Столична община и кмета на район „Младост“ по съдебни дела, като защитава интересите на Столична община и районната администрация „Младост“.
- Да изготвя молби и жалби срещу съдебни решения по граждански, административнонаказателни и др. дела (пред КЗК и др. институции) в интерес на районната администрация.
4. Начин за протичане на конкурса:
  - тест;
  - интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
5.2. Декларации от кандидата, че:
 -  е пълнолетен български гражданин;
 -  не е поставен под запрещение;
 -  не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 -  не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда;

- електронна страница на район ”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 510 лв.

 

OРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
ВрИД  КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:
       
АРХ. РУМЕН РУСЕВ