Назад

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд”

Район "Младост"
ОБЯВА  ЗА КОНКУРС:

1. За длъжността: началник-отдел в отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд”.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионален опит: четири години или III младши ранг;
- област на завършено образование: Социални, стопански и правни науки, както и Технически науки.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Да организира и контролира цялостната дейност по управление, разпореждане и стопанисване на общинската собственост на територията на СО – район “Младост”.

Области на дейност:
Придобиване, управление и разпореждане с общински имоти – терени. Установяване на жилищни нужди на граждани и картотекирането им и настаняване в общински жилища.
Прекратяване на наемни правоотношения и изземване на общински жилища и процедура по продажба на общински жилища на правоимащи наематели.

4. Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
5.2. Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността: не по малка от 560 лв.
 

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
ВрИД    КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:
       
                                                                       АРХ. РУМЕН РУСЕВ

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document