Назад

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ в администрацията на СО – район „Младост“

 

 

ОБЯВА

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост”- 3, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21-РД09-590/07.12.2021 г. на кмета на район „Младост”


ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: началник-отдел в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ в администрацията на СО – район „Младост“.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Образователна степен: бакалавър;
- Област на висшето образование – педагогически науки;
- Професионален опит: четири години или III младши ранг;
3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
• 
Организира, разпределя, координира и контролира работата на служителите в отдел “Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт”;
• Координира взаимодействието между района и общинските учебни и детски заведения и нормативно подпомага дейността им;
• Съдейства на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и за съвместната работа с учебните заведения;
• Организира конкурси и процедури, свързани с дейността на учебни и детски заведения.
• Контролира храненето на децата и учениците, подпомага директорите на учебните и детските заведения за осигуряване на рационално хранене и при оползотворяване на свободното време на учениците и децата.
4. Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1.
Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
5.2. Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1.
Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;
6.2. Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- електронна страница на район ”Младост”.
 8. Основна работна заплата за длъжността: не по-малка от 750 лв.

 

                           

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                            арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

 

         

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document