Назад

Район „Младост” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел “Инженерна инфраструктура и благоустройство“

ОБЯВА

Столична община – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ19-РД09-12/24.01.2019 г. на кмета на район „Младост”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. За длъжността: началник-отдел в отдел “Инженерна инфраструктура и благоустройство“

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- професионален опит: четири години или III младши ранг;

- област на завършено образование: Строителство на сгради и съоръжения, инженерна инфраструктура.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Планира и осъществява политиката на район „Младост” във връзка с изграждане и ремонт по елементите на пътната инфраструктура.

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Цялостна дейност по инженерната инфраструктура на територията на район „Младост“. Текущ ремонт и изграждане на улици. Одобрение на инвестиционни проекти и разрешение за строеж за подземни мрежи и съоръжения.

Изготвя програма за текущ ремонт на тротоари и пътни настилки по улици със и без МГТ.

Контролира изпълнението на ремонтите по пътната инфраструктура.

Изготвя договори за възстановяване на пътни настилки на основание Решение на СОС № 279/27.04.06 г.

Организира воденето на регистър с информация за сключените договори за гаранции за допуснатите планови строителни работи съгл. Заповед на кмета на СО № СО15-РД-09-1449/02.12.2015 г.

Следи за възстановителните работи след изпълнение на СМР, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства.

Изготвя Констативен протокол преди РС.

Проверява и подписва акт обр. 15 за състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация.

Участва в проверки по молби и сигнали на граждани.

4. Начин за протичане на конкурса:

- тест;

- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

5.2. Декларации от кандидата, че:

-  е пълнолетен български гражданин;

-  не е поставен под запрещение;

- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.        

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;

6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

- информационно табло в административната сграда;

- електронна страница на район ”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 560 лв.

 

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

ВрИД КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                                                                                             

АРХ. РУМЕН РУСЕВ


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document