Назад

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел “Инвестиции и контрол по строителството”

 

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ20-РД09-110/20.05.2020 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността: главен експерт в отдел “Инвестиции и контрол по строителството”.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
- образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионална област: Строителство и геодезия;
- професионален опит: две години и/или IV младши ранг.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Осъществява дейности, свързани с контрол по строителството в района, в рамките на предоставените ѝ правомощия.

Преки задължения:

1. Участва в комисии, назначени със заповед на кмета;

2. Организира работата си в района във връзка с провеждане на процедури по чл. 223 от ЗУТ;

3. Изготвя необходимата документация и провежда законовите процедури при констатирано незаконно строителство съгласно действащите нормативи;

4. Подготвя необходимата документация във връзка със спиране на строителството и премахване на незаконни обекти;

5. Участва в проверки по сигнали и молби на граждани във връзка с установяване на нарушения по ЗУТ;

6. Изготвя отговори на писма, молби, жалби, справки и др., постъпили в отдела, касаещи разпоредбите на ЗУТ, неговите поднормативни актове и наредби;

7. Провежда превантивен контрол, за установяване на незаконни обекти;

8. Помага, при необходимост, за реализиране на строителните и инвестиционни намерения на районната администрация;

4. Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители);
5.2. Декларации от кандидата, че:
 - е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1.
Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1.
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”.

8. Основна работна заплата за длъжността не по-малка от 610 лв.

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                                 /арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document