Назад

Район „Младост” обявява конкурс за длъжността главен експерт „Човешки ресурси“ в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

 

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ20-РД09-164/31.05.2021 г. на кмет на район „Младост
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността: главен експерт „Човешки ресурси“ в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
- образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионална област – Социални, стопански и правни науки;
- професионален опит: две години и/или IV младши ранг.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
- Изготвя документи и организира процедурите, свързани с трудовите и служебни правоотношения в район “Младост”;
- Разработва и предлага за одобрение поименни и длъжностни щатни разписания по основния щат и допълнителните дейности в района;
- Изготвя документите по сключване, промяна и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения в съответствие с трудовото законодателство и заповедите на ръководителя;
- Организира дейността по подбора на нови служители за всички длъжности в района и следи за минималните изисквания за заемане на съответните длъжности;
- Участва в организирането и провеждането на конкурси за държавни служители в администрацията.

4. Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители).
5.2. Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1. Деловодството на район “Младост”: ул.“Свето Преображение” № 1.
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.
7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или  други съобщения във връзка с конкурса:
- информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”.
8. Основна работна заплата за длъжността не по-малка от 650 лв.

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

    Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

 

        


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document