Назад

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”

Столична община – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ18-РД91-93/14.08.2018 г. на вр. и.д. кмет на район „Младост”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. За длъжността: старши юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване”
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образователно-квалификационна степен: магистър;
- професионален опит: една година или V младши ранг;
- специфични изисквания: специалност "Право" и юридическа правоспособност.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Длъжността е пряко подчинена на началник-отдел „Административно-информационно и правно обслужване”, който е оценяващ ръководител. Контролиращ ръководител на длъжността е секретарят на район „Младост“.

Длъжността старши юрисконсулт е свързана с планиране, организиране, координиране, изготвяне на документации, свързани с провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки, осигуряване на законосъобразността на дейността на Столична община – район „Младост“ и съответствието ѝ със законодателството, регламентиращо възлагането на обществените поръчки.

4. Начин за протичане на конкурса:

- тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).
5.2. Декларации от кандидата, че:

- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1.
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

- информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността не по-малка от 560 лв.


 

Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document