Назад

Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността "старши счетоводител" в отдел "Финансово-счетоводни дейности"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ЛЮЛИН"


ОБЯВЯВА ​​​​​​​

 

 

Столична община – район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността: "старши счетоводител" в отдел "Финансово-счетоводни дейности", при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността "старши счетоводител":
– правоотношение: трудово;
– образование – висше;
– професионален опит – 1 година.

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността; добри компютърни умения. Отлични умения – Excel. Добри компютърни умения – Word и специализиран счетоводен софтуер.

3. Кратко описание на длъжността:
Пълно, достоверно и обективно отразяване в хронологичен ред на всички счетоводни документи за осъществени стопански операции, с цел получаване на действителен финансов резултат за отчетния период.
Извършва дейности, свързани с бюджета на района, и изготвяне на месечни и тримесечни отчети, предоставя финансови анализи за вземане на решения, извършва счетоводна обработка на първични и вторични счетоводни документи.

4. Граници (от – до) на основната заплата, определени за длъжността – 710 лв. – 1 700 лв.

5. Необходими документи:
1. Заявление за работа – свободен текст;
2. Автобиография;
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“.

6. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени до 16:30 часа на 23.12.2022 г. (петък) на адрес: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, в деловодството на СО – район “Люлин”, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител, както и на електронна поща с адрес: lyulin@sofia.bg, които следва да са подписани от кандидата с електронен подпис.

Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document